ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

docile

D AA1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -docile-, *docile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
docile(adj) เชื่อง, See also: ว่านอนสอนง่าย, Syn. feeble, weak, weak-willed, obedient, Ant. strong-willed, strong
docilely(adv) อย่างว่านอนสอนง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
docile(คอส'ซัล,โด'ไซล์) adj. เชื่อง,ว่านอนสอนง่าย,อ่อนน้อม., See also: docility n.
indocile(อินดอส'เซิล) adj. ไม่เชื่อง,สอนยาก,ฝึกยาก,ดื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
docileThe cows looked big and docile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่านอนสอนง่าย(adj) obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai Definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย(adj) obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai Definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท
รู้อยู่(adj) docile, Syn. เลี้ยงง่าย, Thai Definition: รียกเด็กที่เลี้ยงง่าย ไม่อ้อน ว่า เด็กรู้อยู่
หัวอ่อน(adj) obedient, See also: docile, tractable, pliable, submissive, Syn. ว่าง่าย, สอนง่าย, ว่านอนสอนง่าย, Ant. หัวแข็ง, รั้น, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อนมักเชื่อคนง่ายๆ, Thai Definition: ที่ยอมทำตามโดยง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อง[cheūang] (x) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle  FR: apprivoisé ; domestiqué
หัวอ่อน[hūa-øn] (adj) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive  FR: docile ; complaisant
พยศ[phayot] (adj) EN: fractious ; refractory ; unruly  FR: indompté ; indocile ; réfractaire
ว่าง่าย[wā-ngāi] (adj) EN: tractable ; docile  FR: docile ; obéissant

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCILE D AA1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
docile (j) dˈousaɪl (d ou1 s ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温顺[wēn shùn, ㄨㄣ ㄕㄨㄣˋ, / ] docile; meek, #25,562 [Add to Longdo]
百依百顺[bǎi yī bǎi shùn, ㄅㄞˇ ㄧ ㄅㄞˇ ㄕㄨㄣˋ, / ] docile and obedient; all obedience, #56,874 [Add to Longdo]
温驯[wēn xùn, ㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ, / ] docile; meek; harmless; moderate and obedient; tame, #73,583 [Add to Longdo]
顺民[shùn mín, ㄕㄨㄣˋ ㄇㄧㄣˊ, / ] docile subject (of new dynasty); toady, #82,042 [Add to Longdo]
驯良[xùn liáng, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] docile; tame, #147,534 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, ] docile horse, #245,927 [Add to Longdo]
驯善[xùn shàn, ㄒㄩㄣˋ ㄕㄢˋ, / ] docile; tractable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fügsam {adj} | fügsamer | am fügsamstendocile | dociler | docilest [Add to Longdo]
gelehrig {adj} | gelehriger | am gelehrigstendocile | more docile | most docile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
温順[おんじゅん, onjun] (adj-na,n) docile; tame [Add to Longdo]
御しやすい;御し易い[ぎょしやすい, gyoshiyasui] (adj-i) tractable; docile; biddable [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]
大人しい[おとなしい, otonashii] (adj-i) (uk) obedient; docile; quiet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 docile
   adj 1: willing to be taught or led or supervised or directed;
       "the docile masses of an enslaved nation" [ant:
       {obstinate}, {stubborn}, {unregenerate}]
   2: ready and willing to be taught; "docile pupils eager for
     instruction"; "teachable youngsters" [syn: {docile},
     {teachable}]
   3: easily handled or managed; "a gentle old horse, docile and
     obedient" [syn: {docile}, {gentle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top