ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dizzy

D IH1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dizzy-, *dizzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dizzy(adj) โง่, See also: ไม่มีสมอง, โง่เง่า, Syn. absurd, ludicrous, stupid, Ant. sensible
dizzy(adj) เวียนศีรษะ, See also: หน้ามืด, วิงเวียน, มึนศีรษะ, Syn. giddy, woozy, reeling, Ant. steady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded, giddy

English-Thai: Nontri Dictionary
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
dizzy(vt) ทำให้เวียนศีรษะ,ทำให้วิงเวียน,ทำให้สับสน,ทำให้หัวหมุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dizzyเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dizzyBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.
dizzyFeeling a little dizzy, I sat down for a while.
dizzyI feel sort of dizzy and I feel like throwing up.
dizzy"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
dizzyI get dizzy spells when I stand up.
dizzyThe beggar was dizzy with hunger and fatigue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวิวๆ(adv) dizzy, See also: light-headed, giddy, bewildered, faint, Example: เขารู้สึกหวิวๆ เหมือนใจจะขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[jaiwiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat  FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
เป็นลม[penlom] (v, exp) EN: faint ; have a stroke ; dizzy  FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance
ตาลาย[tālāi] (v) EN: be dizzy ; be dazzled ; feel dizzy
เวียนหัว[wīenhūa] (v) EN: feel dizzy ; feel giddy  FR: avoir la tête qui tourne
วิง[wing] (adj) EN: dizzy ; giddy
วิงเวียน[wingwīen] (v) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl
หวิว[wiū] (v) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness

CMU English Pronouncing Dictionary
DIZZY D IH1 Z IY0
DIZZYING D IH1 Z IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dizzy (v) dˈɪziː (d i1 z ii)
dizzying (v) dˈɪzɪɪŋ (d i1 z i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] dizzy; halo; ring around moon or sun, #3,507 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] dizzy; dazzled, #6,674 [Add to Longdo]
头晕[tóu yūn, ㄊㄡˊ ㄩㄣ, / ] dizzy, #8,737 [Add to Longdo]
头昏[tóu hūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ, / ] dizzy; giddy; one's head spins, #26,060 [Add to Longdo]
昏昏沉沉[hūn hūn chén chén, ㄏㄨㄣ ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ ㄔㄣˊ, ] dizzy, #35,932 [Add to Longdo]
晕头[yūn tóu, ㄩㄣ ㄊㄡˊ, / ] dizzy [Add to Longdo]
头昏脑眩[tóu hūn nǎo xuàn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] dizzying; it makes one's head spin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwindelerregend; schwindlig; schwindelig {adj} | schwindelerregender; schwindliger | am schwindelerregendsten; am schwindligstendizzy | dizzier | dizziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらっと[kuratto] (adv) (1) (on-mim) (See くらくら) dizzyingly; (vs) (2) to feel dizzy [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
目が回る[めがまわる, megamawaru] (v5r) to be dizzy; to feel faint [Add to Longdo]
目が舞う;目が眩う[めがまう, megamau] (exp,v5u) (See 目が回る) to feel dizzy [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy [Add to Longdo]
眩う[まう, mau] (v5u,vi) (arch) (See 目が回る) to be dizzy; to be vertiginous [Add to Longdo]
眩めく;転めく;眩く(io)[くるめく, kurumeku] (v5k,vi) (1) (arch) to spin; to revolve; to twirl; (2) to be dizzy; to feel faint; (3) to bustle about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dizzy
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]
   2: lacking seriousness; given to frivolity; "a dizzy blonde";
     "light-headed teenagers"; "silly giggles" [syn: {airheaded},
     {dizzy}, {empty-headed}, {featherbrained}, {giddy}, {light-
     headed}, {lightheaded}, {silly}]
   v 1: make dizzy or giddy; "a dizzying pace"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top