ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

division

D IH0 V IH1 ZH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -division-, *division*
Possible hiragana form: ぢう゛ぃしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
division(n) กองทหาร, See also: หน่วยทหาร, Syn. corps, unit
division(n) การแบ่ง, See also: การแบ่งสันปันส่วน, การจัดสรร, Syn. separation, breakup, dividing, Ant. union, fusion
division(n) การหาร, Syn. separation
division(n) ความแตกต่าง, See also: การแตกแยก, ความไม่ลงรอยกัน, Syn. separation
division(n) แผนก, See also: กอง, Syn. group, branch subdivision, section
divisional(adj) ซึ่งแบ่งแยก, See also: ที่หารออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation, part, section, discord
division signn. เครื่องหมายหาร
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
subdivision(ซับดิวิ'เชิน) n. การแบ่งย่อย,การแบ่งอีก,ส่วนแบ่งย่อย,ส่วนแบ่งละเอียด,ข้อปลีกย่อย,การปลีกตัวออกไป,ที่ดินจัดสรรขนาดย่อย, See also: subdivisional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
subdivision(n) ภาคย่อย,การแบ่งย่อย,ข้อปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
division๑. กอง (หน่วยงาน)๒. กองพล๓. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divisionหมวด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
division๑. กอง, กองพล (ทหาร) (ก. ปกครอง)๒. การแบ่งพวก (ลงคะแนนเสียง) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divisionการหาร, การแบ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division algorithmขั้นตอนวิธีการหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division of powersการแบ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
division ringริงการหาร [มีความหมายเหมือนกับ skew field] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
division, personnelกองการเจ้าหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divisionismวิภาคนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
division boxdivision box, อาคารแบ่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divisionExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
divisionI am working in the Overseas Operations Division.
divisionI had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division.
divisionIn either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.
divisionPrefectures are governmental divisions of France and Japan.
divisionThe division of Germany was considered an accomplished fact until 1990.
divisionThe division of the property was a bone of contention between the brothers.
divisionThe division picnic is this Saturday at the park.
divisionWhoever the representative is from their division, treat him well.
divisionYour division was highly praised for fighting well in the midst of a hopeless conflict.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วย(n) division, See also: unit, group, department, Syn. กลุ่ม, คณะ, Example: หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง, Thai Definition: จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง
เภท(n) division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แผนก(clas) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผนก(n) division, See also: subdivision, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนราชการที่แยกจากกอง
แผนก(n) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
แพนก(n) section, See also: division, department, Syn. แผนก, ฝ่าย, Thai Definition: แผนก, Notes: (โบราณ)
วิภาค(n) division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การแตกร้าว(n) split, See also: division, disunion, break, separation, Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, , Ant. การสามัคคี, Example: การแตกร้าวในหมู่นักการเมืองมาจากความไม่สามัคคีทางความคิดของสมาชิกพรรค, Thai Definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
กอง(clas) division, See also: part, group, Syn. แผนก, เหล่า, Example: กองทัพส่งทหาร 2 กองไปประจำที่ชายแดน
กอง(n) division, See also: office, bureau, Example: ม็อบคนพิการกำลังชุมนุมกันที่หน้ากองสลาก, Count Unit: กอง, Thai Definition: หน่วยงานของทางราชการที่มีฐานะต่ำกว่ากรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั้น[ban] (n) EN: section ; part ; portion ; division  FR: section [f] ; portion [f]
ฝ่าย[fāi] (n) EN: department ; service  FR: division [f]
การแบ่ง[kān baeng] (n) EN: division ; distribution   FR: distribution [f] ; partage [m]
การแบ่งมรดก[kān baeng møradok] (n, exp) EN: division of an estate
การแบ่งงานกันทำ[kān baeng ngān kan tham] (n, exp) EN: horizontal division of labour
การแบ่งแรงงาน[kān baeng raēng-ngān] (n, exp) EN: division of labour = division of labor (Am.)
การหาร[kānhān] (n) EN: division  FR: division [f]
การจำแนก[kān jamnaēk] (n) EN: classification ; categorization  FR: classification [f] ; classement [m] ; catégorisation [f] ; distribution [f] ; séparation [f] ; division [f]
การกระจายความมั่งคั่ง[kān krajāi khwām mangkhang] (n, exp) EN: division of wealth ; distribution of wealth  FR: répartition de la richesse [f]
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVISION D IH0 V IH1 ZH AH0 N
DIVISIONS D IH0 V IH1 ZH AH0 N Z
DIVISION'S D IH0 V IH1 ZH AH0 N Z
DIVISIONAL D IH0 V IH1 ZH AH0 N AH0 L
DIVISIONS' D IH0 V IH1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
division (n) dˈɪvˈɪʒn (d i1 v i1 zh n)
divisions (n) dˈɪvˈɪʒnz (d i1 v i1 zh n z)
divisional (j) dˈɪvˈɪʒənl (d i1 v i1 zh @ n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands, #21,810 [Add to Longdo]
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, ] division into equal parts; equipartition, #52,645 [Add to Longdo]
除法[chú fǎ, ㄔㄨˊ ㄈㄚˇ, ] division (math.), #62,241 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsteilung {f} | Arbeitsteilungen {pl}division of labour | divisions of labour [Add to Longdo]
Division {f}; Teilen {n} [math.] | Division durch Nulldivision | division by zero [Add to Longdo]
Divisionszeichen {n}division sign [Add to Longdo]
Strichskala {f}division scale [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シダ植物;羊歯植物[シダしょくぶつ(シダ植物);しだしょくぶつ(羊歯植物), shida shokubutsu ( shida shokubutsu ); shidashokubutsu ( shida shokubutsu )] (n) pteridophyte (any plant of division Pteridophyta, inc. ferns and fern allies) [Add to Longdo]
ディビジョン[deibijon] (n) division [Add to Longdo]
亜門[あもん, amon] (n) subphylum; (biological) subdivision [Add to Longdo]
案分;按分;あん分[あんぶん, anbun] (n,vs) proportional division or distribution [Add to Longdo]
異型分裂[いけいぶんれつ, ikeibunretsu] (n) heterotypic division [Add to Longdo]
一分野[いちぶんや, ichibunya] (n) one field; a division; a branch (e.g. of study, etc.) [Add to Longdo]
乙夜[いつや;おつや, itsuya ; otsuya] (n) (arch) second division of the night (approx. 9 pm to 11 pm) [Add to Longdo]
下位分類[かいぶんるい, kaibunrui] (n) subclass; subdivision [Add to Longdo]
加減乗除[かげんじょうじょ, kagenjoujo] (n) the four arithmetical operations (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM [Add to Longdo]
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM) [Add to Longdo]
時分割多重装置[じぶんかつたじゅうそうち, jibunkatsutajuusouchi] Time Division Multiplexer [Add to Longdo]
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame [Add to Longdo]
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division [Add to Longdo]
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
師団[しだん, shidan] Division [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 division
   n 1: an army unit large enough to sustain combat; "two infantry
      divisions were held in reserve"
   2: one of the portions into which something is regarded as
     divided and which together constitute a whole; "the written
     part of the exam"; "the finance section of the company"; "the
     BBC's engineering division" [syn: {part}, {section},
     {division}]
   3: the act or process of dividing
   4: an administrative unit in government or business
   5: discord that splits a group [syn: {division}, {variance}]
   6: a league ranked by quality; "he played baseball in class D
     for two years"; "Princeton is in the NCAA Division 1-AA"
     [syn: {class}, {division}]
   7: (biology) a group of organisms forming a subdivision of a
     larger category
   8: (botany) taxonomic unit of plants corresponding to a phylum
   9: a unit of the United States Air Force usually comprising two
     or more wings [syn: {division}, {air division}]
   10: a group of ships of similar type [syn: {division}, {naval
     division}]
   11: an arithmetic operation that is the inverse of
     multiplication; the quotient of two numbers is computed
   12: the act of dividing or partitioning; separation by the
     creation of a boundary that divides or keeps apart [syn:
     {division}, {partition}, {partitioning}, {segmentation},
     {sectionalization}, {sectionalisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top