ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divide

D IH0 V AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divide-, *divide*
Possible hiragana form: ぢう゛ぃで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divide(vt) แบ่ง, See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน, Syn. part, split, detach, Ant. join, unite
divide(vi) แบ่ง, See also: แยก, แบ่งแยก, แยกเป็นสองส่วน, Syn. part, split, detach, Ant. join, unite
divide(vi) หาร (ทางคณิตศาสตร์), Syn. subdivide, separate, Ant. integrate, unite
divide(vt) หาร (ทางคณิตศาสตร์), Syn. subdivide, separate, Ant. integrate, unite
dividend(n) เงินปันผล, See also: ส่วนแบ่งจากผลกำไร, ผลกำไร, Syn. profit, interest, bonus
divide by(phrv) หารด้วย
divide in(phrv) แบ่งให้เป็นชิ้นหรือเป็นส่วน, Syn. cut in, cut into, divide into, separate into
divide on(phrv) มีความเห็นต่างกันในเรื่อง
divide off(phrv) กั้นด้วย, See also: แยกออกด้วย, Syn. fence off, rail off, separate off, wall off
divide out(phrv) แบ่งออก, See also: แบ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate, part
divided skirtn. กระโปรงผ่า,กางเกงกระโปรง
dividend(ดิฟ'วิเดินดฺ) n. เงินปันผล,จำนวนตั้งที่ถูกหาร
divider(ดิไว'เดอะ) n. ผู้แบ่งแยก,เครื่องแบ่งแยก,ที่กั้นกลาง, See also: dividers n., pl. วงเวียนสองขาสำหรับกะระยะ, จำนวนหาร, ตัวหาร
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน
subdivide(ซับดิไว ดฺ',ซับ'ดิไวดฺ) vt.,vi. แบ่งย่อย,แบ่งอีก,แบ่งละเอียด,ซอย -subdivider n.

English-Thai: Nontri Dictionary
divide(vt) หาร,แบ่ง,แยก,จำแนก
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
divider(n) ผู้แบ่ง,ตัวหาร,จำนวนหาร
subdivide(vt) ซอย,แบ่งย่อย,แบ่งละเอียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divideหาร, แบ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divide and ruleแบ่งแยกแล้วปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divide; drainage divide; height of land; topographic divide; water parting; watershed lineสันปันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dividedหยักลึก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divided courtความเห็นที่แตกต่างกันของคณะผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divided doseขนาดแบ่งใช้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dividendตัวตั้งหาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dividendเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividendเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividend๑. ตัวตั้งหาร๒. เงินปันผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dividedivide, สันปันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dividendเงินปันผล [เศรษฐศาสตร์]
Dividendเงินปันผล, Example: ส่วนของกำไรที่บริษัท (หรือกองทุนรวม) แบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) ตามสิทธิของแต่ละหุ้นปันผลแก่หุ้นบุริมสิทธิมักกำหนดไว้ตายตัวเป็นร้อยละของราคาตราไว้ แต่ปันผลแก่หุ้นสามัญ (หรือหน่วยลงทุน) จะมากหรือน้อยเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะประกาศจ่ายปันผลแก่หุ้นสามัญเป็นคราว ๆ ไป ปันผลอาจจ่ายเป็นเงินสดหรือหุ้นก็ได้ แต่การจะจ่ายหุ้นปันผลในประเทศไทยยังติดขัดเรื่องภาระภาษี ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาแก้ไขอยู่ ส่วน warrant ก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน covered warrant นั้น [ตลาดทุน]
Dividendเงินปันผล [การบัญชี]
Dividend pay - out ratioอัตราส่วนการจ่ายปันผล, Example: ส่วนของกำไรสุทธิที่ได้นำมาจ่ายเป็นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ มีสูตรในการคำนวณดังนี้
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล =$ \frac{มูลค่าปันผลต่อหุ้น}{กำไรสุทธิต่อหุ้น X 100}$
[ตลาดทุน]
Dividend yieldอัตราปันผลตอบแทน, Example: ค่าสถิติตัวนี้บอกให้ทราบว่า หากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด การคำนวณหาค่ามีสูตรคำนวณดังนี้
อัตราปันผลตอบแทน =$ \frac{มูลค่าปันผลต่อหุ้น x 100}{ราคาตลาดของหุ้น}$ [ตลาดทุน]
Dividendsเงินปันผล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divideA gulf divided him from them.
divideA house divided against itself can't stand.
divideAll books may be divided into two classes.
divideAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
divideAnd now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
divideA river divides the town.
divideA screen divided the room into two.
divideBill and Joan divided the candy between them.
divideDivide a cake into two.
divideDivide it among the three.
divideDivide its length and breadth by ten.
divideDivide the cake among you three.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกกลุ่ม(v) be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai Definition: ไม่สามัคคีกัน
กั้นแบ่ง(v) share, See also: divide among, Syn. กั้น, แบ่ง, แยก, Ant. รวม, Example: บ้านของเขากับบ้านหลังดังกล่าวมีเพียงรั้วเตี้ยๆ กั้นแบ่งเท่านั้นเอง, Thai Definition: แยกออกมาให้เป็นสัดส่วนของใครของมัน
แยกประเภท(v) separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน(v) separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
จำแนกประเภท(v) classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai Definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
แบ่งกลุ่ม(v) divide, See also: divide into groups, Ant. รวมกลุ่ม, Example: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน, Thai Definition: แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ
ย่อย(v) divide, See also: be divided, separate, split, Syn. แบ่ง, แยกย่อย, Example: ในสมัยก่อนประเทศราชหรือแว่นแคว้นแดนดินต่างๆ แบ่งย่อยออกเป็นหัวเมืองเอก โท ตรี และจัตวา, Thai Definition: ทำเป็นส่วนน้อยๆ, ทำให้ละเอียด
วงเวียน(n) dividers, See also: compasses, Example: การวาดเขียนโดยไม่ใช้ไม้บรรทัดและวงเวียนเป็นการยากสำหรับเด็ก, Thai Definition: เครื่องเขียนวงกลม เป็นสองขา ขาหนึ่งเป็นเหล็กแหลม อีกขาหนึ่งเป็นปลอกสำหรับใส่ดินสอ
คั่น(v) separate, See also: divide, interpose, partition, intervene, Syn. กั้น, แบ่ง, สอด, แทรก, Example: การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี, Thai Definition: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง
แยก(v) divide, See also: separate, part, split, bisect, Syn. แบ่ง, Ant. รวม, Example: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind), Thai Definition: ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งครึ่ง[baeng khreung] (v, exp) EN: divide in two  FR: partager en deux
แบ่งกลุ่ม[baeng klum] (v, exp) EN: divide ; divide into groups  FR: grouper
แบ่งมรดก[baeng møradok] (v, exp) EN: divide an estate
แบ่งงาน[baeng ngān] (v, exp) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks  FR: répartir le travail
แบ่งเงินปันผล[baeng ngoenpanphon] (v, exp) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVIDE D IH0 V AY1 D
DIVIDED D IH0 V AY1 D IH0 D
DIVIDER D IH0 V AY1 D ER0
DIVIDES D IH0 V AY1 D Z
DIVIDEND D IH1 V IH0 D EH2 N D
DIVIDENDS D IH1 V IH0 D EH2 N D Z
DIVIDEND'S D IH1 V IH0 D EH2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divide (v) dˈɪvˈaɪd (d i1 v ai1 d)
divided (v) dˈɪvˈaɪdɪd (d i1 v ai1 d i d)
divides (v) dˈɪvˈaɪdz (d i1 v ai1 d z)
dividend (n) dˈɪvɪdɛnd (d i1 v i d e n d)
dividers (n) dˈɪvˈaɪdəz (d i1 v ai1 d @ z)
dividends (n) dˈɪvɪdɛndz (d i1 v i d e n d z)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənt (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t)
dividend-warrant (n) dˈɪvɪdɛnd-wˌɒrənts (d i1 v i d e n d - w o2 r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分工[fēn gōng, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ, ] divide the work; division of labor, #6,686 [Add to Longdo]
股息[gǔ xī, ㄍㄨˇ ㄒㄧ, ] dividend, #26,004 [Add to Longdo]
平分[píng fēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄣ, ] divide equally, #28,660 [Add to Longdo]
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, ] divide and rule (strategy); divide and conquer, #91,127 [Add to Longdo]
分给[fēn gěi, ㄈㄣ ㄍㄟˇ, / ] divide [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dividend {m} (zu teilende Zahl) [math.]dividend [Add to Longdo]
Dividende {f}; Gewinnanteil {m}dividend [Add to Longdo]
Dividende {f} in Form von Schuldurkunden | aufgelaufene Dividende {f}; rückständige Dividende {f} | aufgelaufene Dividende {f} | ausgewiesene Dividende {f} | außerordentliche Dividende {f} | fiktive Dividende {f}liability dividend | dividend in arrears | accrued dividend | declared dividend | extraordinary dividend | sham dividend [Add to Longdo]
Dividendenanteilschein {m}dividend warrant [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungsbeschluss {m}dividend resolution [Add to Longdo]
Dividendenausschüttungssatz {m}dividend payout ratio [Add to Longdo]
Dividendenbedarf {m}dividend requirement [Add to Longdo]
Dividendenbeleg {m}dividend voucher [Add to Longdo]
Dividendeneinkommen {n}dividend income [Add to Longdo]
Dividendenfreibetrag {m}dividend exclusion [Add to Longdo]
Dividendenpolitik {f}dividend policy; dividend payout policy [Add to Longdo]
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax [Add to Longdo]
Dividendenrendite {f}; Dividendenertrag {m}dividend yield [Add to Longdo]
Dividenden-Rollover-Plan {m}dividend rollover plan [Add to Longdo]
Dividendenrücklage {f}dividend reserve fund [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] (n) {comp} analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] (n) {comp} analog divider [Add to Longdo]
ディバイダー;ディバイダ[deibaida-; deibaida] (n) divider [Add to Longdo]
ディバイデッドスカート[deibaideddosuka-to] (n) divided skirt [Add to Longdo]
デジタルディバイド[dejitarudeibaido] (n) digital divide [Add to Longdo]
デジタルデバイド[dejitarudebaido] (n) {comp} digital divide [Add to Longdo]
デバイダー[debaida-] (n) divider [Add to Longdo]
モネラ[monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]
被除数[ひじょすう, hijosuu] dividend [Add to Longdo]
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divide
   n 1: a serious disagreement between two groups of people
      (typically producing tension or hostility)
   2: a ridge of land that separates two adjacent river systems
     [syn: {watershed}, {water parting}, {divide}]
   v 1: separate into parts or portions; "divide the cake into
      three equal parts"; "The British carved up the Ottoman
      Empire after World War I" [syn: {divide}, {split}, {split
      up}, {separate}, {dissever}, {carve up}] [ant: {unify},
      {unite}]
   2: perform a division; "Can you divide 49 by seven?" [syn:
     {divide}, {fraction}] [ant: {multiply}]
   3: act as a barrier between; stand between; "The mountain range
     divides the two countries" [syn: {separate}, {divide}]
   4: come apart; "The two pieces that we had glued separated"
     [syn: {separate}, {divide}, {part}]
   5: make a division or separation [syn: {separate}, {divide}]
   6: force, take, or pull apart; "He separated the fighting
     children"; "Moses parted the Red Sea" [syn: {separate},
     {disunite}, {divide}, {part}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top