ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diverge

D IH0 V ER1 JH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diverge-, *diverge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diverge(vi) แตกต่างกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, แยกจากกัน, Syn. deviate, veer, redirect, Ant. agree
divergent(adj) ซึ่งแตกต่างกัน, See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, Syn. different
diverge to(phrv) เปลี่ยน (เส้นทาง) ไปยัง
divergence(n) ความแตกต่าง, See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย, Syn. difference, divergency, Ant. accord, correspondence, resemblance
diverge from(phrv) เปลี่ยนทิศทางจาก, See also: เบี่ยงเบนจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate, differ, Ant. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergence๑. การลู่ออก๒. ไดเวอร์เจนซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergentลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent evolutionวิวัฒนาการเบนออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergent nozzle; convergent nozzle; venturi nozzleหัวตัดเวนจูริ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
divergent plate boundary; accreting plate boundaryแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
divergent seguenceลำดับลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
divergent strabismus; strabismus, externalตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ walleye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
divergent sequenceลำดับลู่ออก, ลำดับที่พจน์ที่ n ของลำดับมีค่ามากขึ้นโดยไม่เข้าใกล้จำนวนใดจำนวนหนึ่ง  เช่น ลำดับ an = 2n-1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
divergent seriesอนุกรมลู่ออก, อนุกรมอนันต์ที่ไม่มีผลบวก  เช่น 1 + 3 + 5 + 7 + ...... [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดแผกแตกต่าง(adj) different, See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate, Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก, Example: เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนธรรมดา, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่เหมือนหรือต่างออกไป
เลนส์ถ่างแสง(n) concave lens, See also: divergent lens, Syn. เลนส์เว้า, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก
เลนส์เว้า(n) divergent lens, See also: concave lens, Syn. เลนส์ถ่างแสง, Example: เลนส์เว้าใช้สำหรับคนสายตาสั้น, Count Unit: เลนส์, อัน, Thai Definition: เลนส์ที่มีพื้นหน้าโค้งเว้า ตรงกลางหนาน้อยกว่าตอนริม มีสมบัติหักลำแสงที่ผ่านไปให้ถ่างออก
ออกนอกเรื่อง(adv) divergently, See also: divertingly, irrelevant, Example: พ่อเล่านิทานออกนอกเรื่องจนทำให้ฉันงงไปหมด, Thai Definition: พูดไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ออกนอกเรื่อง(v) diverge, See also: divert, deviate from the main theme, wander from the subject, Example: เขาชอบออกนอกเรื่องเสมอเวลาที่คุยเรื่องธุรกิจกัน, Thai Definition: ไปจากเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่, ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดคุยหรือติดต่อกันอยู่
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมไดเวอร์เจนต์[anukrom daiwoējēn] (n, exp) EN: divergent series
เบี่ยง[bīeng] (v) EN: deviate ; diverge ; divert  FR: détourner ; dévier
เฉ[chē] (v) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort  FR: dévier ; obliquer
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
ความเห็นแย้ง[khwāmhen yaēng] (n, exp) EN: dissenting opinion  FR: opinion divergente [f]
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (v, exp) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject  FR: sortir du sujet
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (adv) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant  FR: hors de propos
เส[sē] (v) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change  FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
ต่างกัน[tāngkan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied  FR: différent ; divergent
เว้า[wao] (adj) EN: concave ; divergent  FR: concave

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERGE D IH0 V ER1 JH
DIVERGED D AY0 V ER1 JH D
DIVERGES D AY0 V ER1 JH IH0 Z
DIVERGENT D AY0 V ER1 JH AH0 N T
DIVERGENT D IH0 V ER1 JH AH0 N T
DIVERGENCE D AY0 V ER1 JH AH0 N S
DIVERGENCE D IH0 V ER1 JH AH0 N S
DIVERGENCES D AY0 V ER1 JH AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diverge (v) dˈaɪvˈɜːʳʤ (d ai1 v @@1 jh)
diverged (v) dˈaɪvˈɜːʳʤd (d ai1 v @@1 jh d)
diverges (v) dˈaɪvˈɜːʳʤɪz (d ai1 v @@1 jh i z)
divergent (j) dˈaɪvˈɜːʳʤənt (d ai1 v @@1 jh @ n t)
divergence (n) dˈaɪvˈɜːʳʤəns (d ai1 v @@1 jh @ n s)
divergency (n) dˈaɪvˈɜːʳʤənsiː (d ai1 v @@1 jh @ n s ii)
divergences (n) dˈaɪvˈɜːʳʤənsɪz (d ai1 v @@1 jh @ n s i z)
divergencies (n) dˈaɪvˈɜːʳʤənsɪz (d ai1 v @@1 jh @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road, #25,705 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] divergent; side road; steep, #26,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Divergenz {f}divergence [Add to Longdo]
Divergenz {f} [math.] | Divergenzen {pl}divergence | divergences [Add to Longdo]
divergent [math.]divergent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでんばらばら;てんでばらばら[tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
ロンパリ[ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture [Add to Longdo]
外斜視[がいしゃし, gaishashi] (n) (See 内斜視) exotropia; divergent strabismus [Add to Longdo]
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P) [Add to Longdo]
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat [Add to Longdo]
赤外発散[せきがいはっさん, sekigaihassan] (n) infrared divergence (physics) [Add to Longdo]
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P) [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] (n,vs,adj-no) letting feelings out; emitting; emanating; divergence (physics); (P) [Add to Longdo]
発散級数[はっさんきゅうすう, hassankyuusuu] (n) {math} divergent series [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diverge
   v 1: move or draw apart; "The two paths diverge here" [ant:
      {converge}]
   2: have no limits as a mathematical series [ant: {converge},
     {meet}]
   3: extend in a different direction; "The lines start to diverge
     here"; "Their interests diverged" [ant: {converge}, {meet}]
   4: be at variance with; be out of line with [syn: {deviate},
     {vary}, {diverge}, {depart}] [ant: {conform}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top