ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ditched

D IH1 CH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ditched-, *ditched*, ditch, ditche
CMU English Pronouncing Dictionary
DITCHED D IH1 CH T
DITCH D IH1 CH
DITCHES D IH1 CH AH0 Z
DITCHES D IH1 CH IH0 Z
BOWDITCH B OW1 D IH0 CH
DITCHING D IH1 CH IH0 NG
HILDITCH HH IH1 L D IH0 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ditched (v) dˈɪtʃt (d i1 ch t)
ditch (v) dˈɪtʃ (d i1 ch)
ditches (v) dˈɪtʃɪz (d i1 ch i z)
Redditch (n) rˈɛdɪtʃ (r e1 d i ch)
ditching (v) dˈɪtʃɪŋ (d i1 ch i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ditch(n) คูน้ำ, See also: คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน, Syn. canal, furrow
ditch(vt) ทิ้ง, See also: กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discord, eliminate, toss, Ant. retain, preserve, keep
ditch(sl) ละทิ้ง, See also: ทิ้งไว้
last-ditch(adj) ที่สุดท้าย, See also: ที่ทำครั้งสุดท้าย
gutter ditch(n) คู, Syn. ditch
last-ditch effort(idm) ความพยายามขั้นสุดท้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel, trench
last-ditch(ลาสทฺ'ดิทชฺ) adj. ด่านสุดท้าย,แผนสุดท้าย,พยายามครั้งสุดท้าย, See also: last-ditcher n. ดูlast-ditch

English-Thai: Nontri Dictionary
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ditchesคลองส่งน้ำ [TU Subject Heading]
Oxidation Ditchคูวนเวียน, คลองวนเวียน, Example: ระบบเอเอสที่ถังเติมอากาศมีลักษณะเป็นวงรี มีเกาะกั้นกลางน้ำที่ถูกบำบัด ไหลเวียนวนอยู่ในถัง ใช้เครื่องเติมอากาศแบบแปรง [สิ่งแวดล้อม]
feeder ditchfeeder ditch, คูชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditchditch, คูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
drain ditchdrain ditch, คูระบายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
field ditchfield ditch, คูไส้ไก่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditcherditcher, เครื่องขุดคูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch-drain crossing structureditch-drain crossing structure, อาคารท่อลอดคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch tail structuresditch tail structures, อาคารปลายคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch turnoutditch turnout, อาคารปากคูซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch inletditch inlet, อาคารปากคูซอยขนาดเล็ก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grounditchเกิดตรงง่ามนิ้วเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ditchHe leaped over the shallow ditch.
ditchI will fight a last-ditch battle.
ditchYou had as well throw your money into the ditch as give it to him.
ditchJeff and Mia are making a last ditch stand to prevent getting a divorce.
ditchIf we don't make a last ditch stand at winning that contract, we may very well go under.
ditchThe minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills.
ditchI am afraid to jump over the ditch.
ditchThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.
ditchHe jumped over a ditch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู(n) ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count Unit: คู, Thai Definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ(n) ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count Unit: แห่ง
คูเมือง(n) moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
ลอกท้องร่อง(v) deepen a ditch, See also: clean out or deepen garden ditches (by digging up the loam or mud and placing it around th, Example: เขาลอกท้องร่อง เพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Thai Definition: ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องขึ้น.
ละหาน(n) brook, See also: rivulet, waterway, ditch, stream, creek, Syn. ธารน้ำ, ห้วงน้ำ, ห้วยละหาน, Example: ที่ตรงนี้มองเห็นละหานทอดยาวเป็นทางไกลออกไป, Count Unit: แห่ง
ท่อระบายน้ำ(n) ditch, See also: drain, drainage ditch, Syn. ทางน้ำไหล, Example: ท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กจึงระบายน้ำไม่ทัน, Count Unit: ท่อ, Thai Definition: ทางไหลของน้ำที่เสีย หรือไม่ต้องการ
ท้องร่อง(n) gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้
เหมือง(n) irrigation ditch, See also: irrigation channel, irrigation system, Syn. ลำราง, เหมืองฝาย, Example: เขาขุดคลองเพื่อระบายน้ำออกจากเหมือง, Count Unit: เหมือง, แห่ง, Thai Definition: ร่องน้ำสำหรับชักน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงพืชที่เพาะปลูก
เหมืองฝาย(n) irrigation ditch, See also: irrigation channel, irrigation system, Example: ในฤดูฝนชาวบ้านต้องสร้างเหมืองฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง, Count Unit: เหมือง, แห่ง, Thai Definition: คลองส่งน้ำที่มีทำนบกั้น, เหมืองที่มีทำนบกั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter
ลำกระโดง[lamkradōng] (n, exp) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal  FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
ร่อง[rǿng] (n) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench  FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่องระบายน้ำ[rǿng rabāi nām] (n, exp) EN: drainage ditches
ท้องร่อง[thøngrǿng] (n) EN: ditch  FR: rigole [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter, #4,919 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] big; stream or canal; drain; ditch, #14,588 [Add to Longdo]
[wā, ㄨㄚ, ] winding ditch, #29,641 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] ditch; trouble (some one to do), #32,832 [Add to Longdo]
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, / ] gorge; gulch; ravine; deep ditch, #38,229 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] to ditch; a moat, #99,068 [Add to Longdo]
背城借一[bèi chéng jiè yī, ㄅㄟˋ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ, ] to make a last-ditch stand before the city wall (成语 saw); to fight to the last ditch; to put up a desperate struggle, #403,876 [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] a dry moat outside a city wall; a dry ditch [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwässerungskanal {m}drainage ditch [Add to Longdo]
Graben {m}; Straßengraben {m} | Gräben {pl}ditch | ditches [Add to Longdo]
Grabensohle {f}ditch bottom [Add to Longdo]
Kreisgraben {m}ring ditch [Add to Longdo]
Notwasserung {f}; Wasserung {f}; Notlandung im Wasserditching [Add to Longdo]
Spitzgraben {m}V-shaped ditch [Add to Longdo]
Torfstich {m}peat-ditch [Add to Longdo]
Wassergraben {m}; Bach {m}ditch [Add to Longdo]
entgleistditched [Add to Longdo]
im Wasser notlandend; notwasserndditching [Add to Longdo]
notwassern (eines Flugzeugs)to ditch; to make an emergency landing on sea (of an aircraft) [Add to Longdo]
jdn. stehen lassen; stehenlassen [alt]to ditch sb. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クィディッチ[kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.) [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
滑り込む[すべりこむ, suberikomu] (v5m,vi) to slide into (base); to slip into (ditch) [Add to Longdo]
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal [Add to Longdo]
溝掘り機[みぞほりき, mizohoriki] (n) ditching machine [Add to Longdo]
溝水[どぶみず, dobumizu] (n) ditch water [Add to Longdo]
溝川[どぶがわ, dobugawa] (n) ditch with running water [Add to Longdo]
溝泥[どぶどろ, dobudoro] (n) ditch mud [Add to Longdo]
溝浚い[どぶさらい, dobusarai] (n) cleaning out mud from a ditch or drain [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
側溝[そっこう, sokkou] (n) gutter; ditch [Add to Longdo]
大溝[おおどぶ, oodobu] (n) (obsc) large ditch [Add to Longdo]
踏み板;踏板[ふみいた, fumiita] (n) (1) board (across a ditch, etc.); (2) step; tread; footboard; running board; (3) pedal (of an organ, etc.); treadle [Add to Longdo]
放水路[ほうすいろ, housuiro] (n) drainage ditch; drain [Add to Longdo]
堀(P);濠;壕[ほり, hori] (n) (1) moat; fosse; (2) canal; ditch; (P) [Add to Longdo]
堀割;堀り割り;堀割り;掘割;掘り割り;掘割り[ほりわり, horiwari] (n) canal; waterway; ditch [Add to Longdo]
明渠[めいきょ, meikyo] (n) (See 暗渠) open ditch [Add to Longdo]
用水堀[ようすいぼり, yousuibori] (n) irrigation ditch [Add to Longdo]
用水路[ようすいろ, yousuiro] (n) irrigation channel or ditch; flume [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top