ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disturbed

D IH0 S T ER1 B D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disturbed-, *disturbed*, disturb, disturbe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disturbedI am sorry if I disturbed you.
disturbedI cannot endure being disturbed in my work.
disturbedI can't stand being disturbed in my work.
disturbedI don't like to be disturbed.
disturbedI felt disturbed at the sad news.
disturbedIf my wife calls, just tell her I'm in an important meeting and cannot be disturbed.
disturbedI'm sorry to have disturbed you.
disturbedI was profoundly disturbed by this news.
disturbedMike asked that he not be disturbed.
disturbedMy sleep was disturbed by the sound.
disturbedSupply of oil from the Middle East may be disturbed.
disturbedThe news disturbed her greatly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวนกระวายใจ(adj) anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลวิกลจริต[bukkhon wikonjarit] (n, exp) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
หน้าตาย[nātāi] (x) EN: look undisturbed ; look indifferent ; keep a straight face
วุ่น[wun] (v) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil  FR: s'affairer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTURBED D IH0 S T ER1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturbed (v) dˈɪstˈɜːʳbd (d i1 s t @@1 b d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
情緒障害児[じょうしょしょうがいじ;じょうちょしょうがいじ, joushoshougaiji ; jouchoshougaiji] (n) emotionally disturbed child [Add to Longdo]
頭が変[あたまがへん, atamagahen] (exp,adj-na) crazy; disturbed; mad [Add to Longdo]
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others [Add to Longdo]
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P) [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disturbed
   adj 1: having the place or position changed; "the disturbed
       books and papers on her desk"; "disturbed grass showed
       where the horse had passed"
   2: afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or
     grief; "too upset to say anything"; "spent many disquieted
     moments"; "distressed about her son's leaving home"; "lapsed
     into disturbed sleep"; "worried parents"; "a worried frown";
     "one last worried check of the sleeping children" [syn:
     {disquieted}, {distressed}, {disturbed}, {upset}, {worried}]
   3: emotionally unstable and having difficulty coping with
     personal relationships [syn: {disturbed}, {maladjusted}]
   4: affected with madness or insanity; "a man who had gone mad"
     [syn: {brainsick}, {crazy}, {demented}, {disturbed}, {mad},
     {sick}, {unbalanced}, {unhinged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top