ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

district

D IH1 S T R IH0 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -district-, *district*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
district(vt) กำหนดอาณาเขต, See also: แบ่งอาณาเขต, แบ่งเขตแดน
district(n) เขต, See also: เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล, Syn. locality, territory neighborhood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
district(ดิส'ทริคทฺ) n. เขต,ตำบล,แถบ,ท้องถิ่น,เมือง,มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ,ท้องถิ่น,มณฑล), Syn. area, region

English-Thai: Nontri Dictionary
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
district๑. เขตการปกครอง๒. อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
districtเขต, เขตการปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
district๑. อำเภอ, เขต (ไทย)๒. เขตการปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
district courtศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
district officerเจ้าหน้าที่อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
District Officer, Chiefนายอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district, sanitaryเขตสุขาภิบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district, single-memberเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้คนเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district, specialเขตพิเศษ, เขตปกครองพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
District courtsศาลแขวง [TU Subject Heading]
District governmentการบริหารส่วนอำเภอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
districtA cold wave hit this district.
districtA factory is not suitable for a residential district.
districtApples are produced in this district.
districtAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.
districtAttempts to redraw voting districts have hit a wall of opposition.
districtCan you tell us the natural features of the district?
districtHe lives in a poor district of London.
districtHe traveled through the Tohoku district this summer.
districtHundreds of people have starved to death in that district.
districtIndians inhabited this district.
districtLocal party members are trying to gerrymander the district.
districtResearch revealed that the same high truancy levels were to be found in every inner city district.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต.(n) district, See also: dist., Syn. ตำบล
อ.(n) district, See also: dist., Syn. อำเภอ
ศาลแขวง(n) district court, See also: magistrate court, Example: เขาเคยเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว, Count Unit: ศาล, แห่ง, Thai Definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจดังที่ระบุไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
อำเภอ(n) district, See also: amphur, Example: ผมและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงบางคนต้องเดินทางไปถึงทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกตำบลที่มีโครงการกสช., Count Unit: อำเภอ, Thai Definition: ท้องที่ที่รวมตำบลหลายตำบลให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด
แขวง(n) district, Syn. ตำบล, เขต, แดน, ส่วน, ฝ่าย, Example: เขามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการกำจัดขยะของแขวงนี้ทั้งหมด, Count Unit: แขวง, Thai Definition: อาณาบริเวณที่กำหนดไว้เพื่อสะดวกในการปฏิบัติราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง
พื้นที่(n) area, See also: district, place, Syn. เขต, เขตพื้นที่, Example: ยาเสพติดได้ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ สภ.ต. ด่านแม่แฉลบ, Thai Definition: อาณาบริเวณ
ศึกษาธิการอำเภอ(n) district education officer, Example: โรงเรียนประจำจังหวัดเวลาสอบก็จะมีศึกษาธิการอำเภอมาตรวจดูความเรียบร้อย, Thai Definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมในระดับอำเภอ
ตำบล(n) district, See also: locality, region, division, Syn. ท้องถิ่น, ชุมชน, ท้องที่, ชุมชนเล็กๆ, Example: ครั้งนี้พวกเราจะต้องเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านทุกอำเภอและทุกตำบล, Count Unit: ตำบล, Thai Definition: ท้องที่ซึ่งรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นตำบล มีกำนันเป็นหัวหน้าปกครอง, Notes: (กฎหมาย)
ท้องถิ่น(adj) local, See also: district, Syn. ภูมิภาค, พื้นบ้าน, พื้นเมือง, เฉพาะถิ่น, Example: ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค, Thai Definition: ที่เกี่ยวกับท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ
ท้องที่(n) district, See also: local, Example: กำนันถูกยิงขณะออกตรวจท้องที่, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: พื้นที่ภายในเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[amphoē] (n) EN: district  FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[amphoē meūang] (n, exp) EN: capital district ; provincial capital  FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
ใจกลางย่านธุรกิจ[jaiklāng yān thurakit] (n, exp) EN: commercial district
กาบเชิง[Kāp Choēng] (n, prop) EN: Kap Choeng (District – Surin)  FR: Kap Choeng (District – Surin)
เขต[khēt] (n) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency  FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[khēt] (n) EN: constituency ; district (Am.) ; ward  FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตบางบอน[Khēt Bāng Bøn] (n, prop) EN: Bang Bon district
เขตบางกะปิ[Khēt Bāng Kapi] (n, prop) EN: Bang Kapi district
เขตบางแค[Khēt Bāng Khaē] (n, prop) EN: Bang Khae district

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRICT D IH1 S T R IH0 K T
DISTRICTS D IH1 S T R IH0 K T S
DISTRICT'S D IH1 S T R IH0 K T S
DISTRICTING D IH1 S T R IH0 K T IH0 N G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
district (n) dˈɪstrɪkt (d i1 s t r i k t)
districts (n) dˈɪstrɪkts (d i1 s t r i k t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硚口区[qiáo kǒu qū, ㄑㄧㄠˊ ㄎㄡˇ ㄑㄩ, / ] district in the city of Wuhan in central China, #73,927 [Add to Longdo]
區旗[qū qí, ㄑㄩ ㄑㄧˊ, ] district flag [Add to Longdo]
区议会[qū yì huì, ㄑㄩ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] district council [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezirksleiter {m}; Bezirksleiterin {f}district manager [Add to Longdo]
Fernheizung {f}district heating [Add to Longdo]
Fernwärmeversorgung {f}district heating supply [Add to Longdo]
Gebiet {n}; Gegend {f} | Gebiete {pl}; Gegenden {pl}district | districts [Add to Longdo]
Generalstaatsanwalt {m}district attorney [Am.] [Add to Longdo]
Landgericht {n}; Amtsgericht {n}district court [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんす[arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
どや街[どやがい, doyagai] (n) flophouse area; flophouse district; flophouse quarter [Add to Longdo]
ショッピング街[ショッピングがい, shoppingu gai] (n) (See 商店街) shopping street; shopping district [Add to Longdo]
一円[いちえん, ichien] (adv,n) whole district; one yen; throughout; (P) [Add to Longdo]
一区[いっく, ikku] (n) district; ward; lot [Add to Longdo]
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town) [Add to Longdo]
羽織芸者[はおりげいしゃ, haorigeisha] (n) (col) (See 辰巳芸者) geisha from the Fukagawa red light district in Edo (Edo period) [Add to Longdo]
越境入学[えっきょうにゅうがく, ekkyounyuugaku] (n,vs) gaining admission into a school in a school district other than one's own [Add to Longdo]
岡場所[おかばしょ, okabasho] (n) red-light district [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 district
   n 1: a region marked off for administrative or other purposes
      [syn: {district}, {territory}, {territorial dominion},
      {dominion}]
   v 1: regulate housing in; of certain areas of towns [syn:
      {zone}, {district}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dissymmetry
 
 1. simetrik olmayış, bakışımsızlık
 2. (mat.) simetrisizlik. dist (kıs.) distance, distinguish, district.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top