ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissolution

D IH2 S AH0 L UW1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissolution-, *dissolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissolution(n) การสลายตัว, See also: การแยกตัว, Syn. disunion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล

English-Thai: Nontri Dictionary
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissolutionการยุบสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissolution๑. การเลิก, การเพิกถอน, การขาดจากกัน (ก. แพ่ง)๒. การยุบ (ก. ปกครอง และ ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissolution of adoptionการเลิกรับบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissolution of companyการเลิกบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissolution of marriageความสิ้นสุดของการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dissolution of marriageการขาดจากสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolutionการยุบ [TU Subject Heading]
Dissolutionการละลายตัว [การแพทย์]
dissolutionการละลาย, กระบวนการเกิดสารละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dissolution Mediumตัวกลางการละลาย [การแพทย์]
Dissolution Rateอัตราการละลาย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การละลาย(n) dissolution, See also: melt, Syn. การหลอมเหลว, Ant. การแข็งตัว, Example: การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกลายเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย, Thai Definition: การที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน เช่น น้ำแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดจากการสมรส[kān khāt jāk kān somrot] (n, exp) EN: dissolution of marriage
การละลาย[kān lalāi] (n) EN: dissolution ; melt  FR: dissolution [f] ; fusion [f]
การเลิก[kān loēk] (n) EN: abolition ; end ; dissolution  FR: abolition [f]
การเลิกห้างหุ้นส่วน[kān loēk hānghunsuan] (n, exp) EN: dissolution of partnership

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSOLUTION D IH2 S AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissolution (n) dˌɪsəlˈuːʃən (d i2 s @ l uu1 sh @ n)
dissolutions (n) dˌɪsəlˈuːʃənz (d i2 s @ l uu1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflösung {f}; Zersetzung {f} | Auflösungen {pl}dissolution | dissolutions [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา

Japanese-English: EDICT Dictionary
解散[かいさん, kaisan] (n,vs) breakup; dissolution; (P) [Add to Longdo]
解散説[かいさんせつ, kaisansetsu] (n) rumor of dissolution (rumour) [Add to Longdo]
解散風[かいさんかぜ, kaisankaze] (n) feeling of the impending dissolution of parliament [Add to Longdo]
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
解党[かいとう, kaitou] (n,vs) dissolution (of a political party) [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
緊急集会[きんきゅうしゅうかい, kinkyuushuukai] (n) emergency meeting of the upper house of the Diet (in response to dissolution of the lower house) [Add to Longdo]
財閥解体[ざいばつかいたい, zaibatsukaitai] (n) (See 財閥) dissolution of zaibatsu [Add to Longdo]
衆議院解散[しゅうぎいんかいさん, shuugiinkaisan] (n) dissolution of the lower house of parliament [Add to Longdo]
早期解散[そうきかいさん, soukikaisan] (n) early dissolution (parliament, diet, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissolution
   n 1: separation into component parts [syn: {dissolution},
      {disintegration}]
   2: the process of going into solution; "the dissolving of salt
     in water" [syn: {dissolving}, {dissolution}]
   3: dissolute indulgence in sensual pleasure [syn: {profligacy},
     {dissipation}, {dissolution}, {licentiousness}, {looseness}]
   4: the termination of a meeting [syn: {adjournment},
     {dissolution}]
   5: the termination or disintegration of a relationship (between
     persons or nations) [syn: {dissolution}, {breakup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top