ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissipate

D IH1 S AH0 P EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissipate-, *dissipate*
Possible hiragana form: ぢっしぱて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissipate(vt) ค่อยๆ น้อยลง, See also: ค่อยๆ ลดลง, Syn. dispel, disperse, dissolve
dissipate(vt) ใช้อย่างฟุ่มเฟือย (เช่น เงิน, เวลา), See also: ทำให้สิ้นเปลือง, Syn. squander, splurge, Ant. save, hoard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissipate(ดิส'ซะเพท) vt. ทำให้กระจาย,ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา., See also: dissipater n. ดูdissipate dissipator n. ดูdissipate dissipative adj. ดูdissipate
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated

English-Thai: Nontri Dictionary
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำมะเลเทเมา(v) debauch, See also: dissipated, Example: ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ในเมืองกรุง ข้าพเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำมะเลเทเมา กินอยู่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเที่ยวกลางคืนตลอด, Thai Definition: ประพฤติตัวเหลวไหลไม่มีสาระเพราะดื่มเหล้าหรือมักมากในกามเป็นต้น
หมดเปลืองไป(v) waste, See also: dissipate, misspend, Syn. หมดเปลือง, เปลือง, สิ้นเปลือง, Example: พฤติกรรมของลัทธิบริโภคนิยมมีผลทำให้การใช้ทรัพยากรของประเทศหมดเปลืองไปอย่างรวดเร็ว
เหลวแหลก(adj) dissolute, See also: dissipated, worthless, good-for-nothing, Syn. เละเทะ, Example: เขาเป็นเด็กเหลวแหลกจนไม่มีใครอยากที่จะเป็นเพื่อนด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ผลาญ[phlān] (v) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish
เปลือง[pleūang] (v) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with  FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[pleūang ngoen] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; dissipate money  FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
ปล่อยตัว[plǿitūa] (v) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose
สลาย[salāi] (v) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse  FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSIPATE D IH1 S AH0 P EY2 T
DISSIPATED D IH1 S AH0 P EY2 T IH0 D
DISSIPATES D IH1 S AH0 P EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissipate (v) dˈɪsɪpɛɪt (d i1 s i p ei t)
dissipated (v) dˈɪsɪpɛɪtɪd (d i1 s i p ei t i d)
dissipates (v) dˈɪsɪpɛɪts (d i1 s i p ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散热[sàn rè, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ, / ] dissipate heat, #10,371 [Add to Longdo]
糜烂[mí làn, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ, / ] dissipated, #21,440 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, ] dissipated; put off, #35,664 [Add to Longdo]
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, / ] dissipated; unruly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
消波ブロック[しょうはブロック, shouha burokku] (n) (obsc) breakwater designed to dissipate waves, made out of tetrapods [Add to Longdo]
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated [Add to Longdo]
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]
無軌道[むきどう, mukidou] (adj-na,n) (1) trackless; (2) reckless; dissipated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissipate
   v 1: to cause to separate and go in different directions; "She
      waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
      {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]
   2: move away from each other; "The crowds dispersed"; "The
     children scattered in all directions when the teacher
     approached"; [syn: {disperse}, {dissipate}, {scatter},
     {spread out}]
   3: spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's
     inheritance" [syn: {fritter}, {frivol away}, {dissipate},
     {shoot}, {fritter away}, {fool}, {fool away}]
   4: live a life of pleasure, especially with respect to alcoholic
     consumption

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top