ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissension

D IH0 S EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissension-, *dissension*
Possible hiragana form: ぢっせんしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissension(n) ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. conflict, discord, frictior, Ant. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord, disagreement

English-Thai: Nontri Dictionary
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissensionOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบาดหมาง(n) conflict, See also: dissension, disagreement, offense, controversy, quarrel, Syn. ความโกรธเคือง, ความหมองใจ, การผิดใจ, Example: ความบาดหมางระหว่างเพื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพ้องหมองใจ[phitphøng-møngjai] (v) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy
ยุแหย่[yuyaē] (v) EN: create dissension ; cause friction  FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSENSION D IH0 S EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissension (n) dˈɪsˈɛnʃən (d i1 s e1 n sh @ n)
dissensions (n) dˈɪsˈɛnʃənz (d i1 s e1 n sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
内輪揉め;内輪もめ[うちわもめ, uchiwamome] (n) internal dissension; family trouble [Add to Longdo]
波風[なみかぜ, namikaze] (n) (1) wind and waves; (2) strife; discord; dissension [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P) [Add to Longdo]
紛議[ふんぎ, fungi] (n) dissension [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissension
   n 1: disagreement among those expected to cooperate [syn:
      {discord}, {dissension}]
   2: a conflict of people's opinions or actions or characters
     [syn: {disagreement}, {dissension}, {dissonance}] [ant:
     {accord}, {agreement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top