ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disseminate

D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disseminate-, *disseminate*
Possible hiragana form: ぢっせみなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disseminate(vi) เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse
disseminate(vt) เผยแพร่, See also: แผ่ขยาย, แพร่กระจาย, กระจายไปสู่, Syn. spread, circulate, diffuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate, circulate, propagate

English-Thai: Nontri Dictionary
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disseminated-แพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disseminated myelitisไขสันหลังอักเสบหลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disseminated sclerosis; sclerosis, insular; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disseminated tuberculosisวัณโรคกระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disseminatedการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย [การแพทย์]
Disseminated Formเป็นทั่วไป [การแพทย์]
Disseminated Intravascular Clotการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดทั่วไป [การแพทย์]
Disseminated Intravascular Clottingก้อนเลือดเกิดขึ้นในหลอดเลือดทั่วไป [การแพทย์]
Disseminated intravascular coagulationภาวะลิ่มเลือดแพร่กระจาย [TU Subject Heading]
Disseminated Intravascular Coagulationภาวะลิ่มเลือดกระจายในหลอดเลือด,การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด,การกลายเป็นลิ่มของเลือดในหลอดเลือดแพร่กระจาย,เลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแพร่กระจาย,การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดกระจายทั่วไป,การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดชนิดกระจายทั่วไป,เลือดเป็นลิ่มกระจายในหลอดเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just acquire information and disseminate it.พวกเราแค่ ค้นหาข้อมูล จากนั้นเผยแพร่มัน 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจาย(v) disseminate, See also: disperse, scatter, spread, Syn. แพร่, แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือกระจายไปทั่วตึก, Thai Definition: ทำให้แพร่
ดำแคง(v) spread widely, See also: disseminate, be famous, circulate, diffuse, spread from mouth to mouth, be known far and w, Syn. เลื่องลือ, ระบือไป, ดังสนั่น
ให้ข่าว(v) release the news, See also: disseminate the news, Example: ส.ส.บางคนได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในการปรับครม. ครั้งนี้
ให้ข่าว(v) release the news, See also: disseminate the news, Example: ส.ส.บางคนได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในการปรับครม. ครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟุ้ง[feuangfung] (v) EN: be disseminated ; spread
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ขจร[khajøn] (v) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek
ลือ[leū] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; make known ; disseminate ; propagate ; spread widely  FR: colporter ; propager ; répandre ; diffuser
ลือเลื่อง[leūleūang] (v) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; make known ; go around/round
เผยแพร่[phoēiphraē] (v) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize  FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter
แพร่[phraē] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; propagate ; disseminate  FR: répandre ; diffuser ; propager ; disséminer
โปรย[prōi] (v) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute  FR: répandre ; éparpiller
ระบาด[rabāt] (v) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated  FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
โรย[roi] (v) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress  FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSEMINATE D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T
DISSEMINATED D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T AH0 D
DISSEMINATES D IH0 S EH1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disseminate (v) dˈɪsˈɛmɪnɛɪt (d i1 s e1 m i n ei t)
disseminated (v) dˈɪsˈɛmɪnɛɪtɪd (d i1 s e1 m i n ei t i d)
disseminates (v) dˈɪsˈɛmɪnɛɪts (d i1 s e1 m i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散布[sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] disseminate, #14,115 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM [Add to Longdo]
散蒔く(P);ばら蒔く;散播く[ばらまく, baramaku] (v5k,vt) (uk) to disseminate; to scatter; to give money freely; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disseminate
   v 1: cause to become widely known; "spread information";
      "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn:
      {circulate}, {circularize}, {circularise}, {distribute},
      {disseminate}, {propagate}, {broadcast}, {spread},
      {diffuse}, {disperse}, {pass around}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top