ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissect

D AY0 S EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissect-, *dissect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissect(vt) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect(vi) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect(vt) ตรวจสอบ, See also: พินิจพิเคราะห์, วิเคราะห์, Syn. analyze
dissection(n) การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: การผ่าเพื่อพิสูจน์, Syn. itemization, analysis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissect(ดิสเซคทฺ') vt. ชำแหละเพื่อศึกษา,ผ่า (ศพ,เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา,ตัดกิ่ง ต้นดอกเพื่อศึกษา,จำแนก,วิเคราะห์., See also: dissecter n. ดูdissect dissector n. ดูdissect, Syn. cut apart, analye, anatomize
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
dissect(vt) ผ่า,ตัดออก,ชำแหละ,วิเคราะห์,จำแนก
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissectชำแหละ, เซาะ, เลาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissectedตัดแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dissected plateauที่ราบสูงซอยแบ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissectionการชำแหละศพ [TU Subject Heading]
Dissectionศพ,การชำแหละ,พยาธิสภาพเริ่มต้น,การผ่าเพื่อแยกดูให้เห็นชัด,การชำแหละศพ [การแพทย์]
Dissection of Mosquitoesการชำแหละยุง [การแพทย์]
Dissection, Bluntการแหวกเนื้อเยื่อตามแนวแยกทางธรรมชาติด้วยนิ้วมือ,แยกด้วยกรรไกร [การแพทย์]
Dissection, Retrogradeการชำแหละย้อนทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissectWe dissected a frog to examine its internal organs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ(v) analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[chamlae] (v) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse  FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSECT D AY0 S EH1 K T
DISSECTS D AY0 S EH1 K T S
DISSECTS D AY0 S EH1 K S
DISSECTED D AY0 S EH1 K T AH0 D
DISSECTING D AY0 S EH1 K T IH0 NG
DISSECTION D AY0 S EH1 K SH AH0 N
DISSECTION D AY1 S EH0 K SH AH0 N
DISSECTIONS D AY0 S EH1 K SH AH0 N Z
DISSECTIONS D AY1 S EH0 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissect (v) dˈɪsˈɛkt (d i1 s e1 k t)
dissects (v) dˈɪsˈɛkts (d i1 s e1 k t s)
dissected (v) dˈɪsˈɛktɪd (d i1 s e1 k t i d)
dissecting (v) dˈɪsˈɛktɪŋ (d i1 s e1 k t i ng)
dissection (n) dˈɪsˈɛkʃən (d i1 s e1 k sh @ n)
dissections (n) dˈɪsˈɛkʃənz (d i1 s e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剖析[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, ] dissection; self-analysis, #14,743 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
解剖[かいぼう, kaibou] (n,vs) (1) dissection; autopsy; (2) analysis; (P) [Add to Longdo]
開析台地[かいせきだいち, kaisekidaichi] (n) dissected plateau [Add to Longdo]
大動脈解離[だいどうみゃくかいり, daidoumyakukairi] (n) aortic dissection [Add to Longdo]
離断[りだん, ridan] (n) dissection; disconnection; diaeresis [Add to Longdo]
腑分け[ふわけ, fuwake] (n,vs) dissection; autopsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissect
   v 1: cut open or cut apart; "dissect the bodies for analysis"
   2: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top