ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disrespect

D IH2 S R IH0 S P EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disrespect-, *disrespect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disrespect(n) การขาดความเคารพ, See also: การดูหมิ่น; ความหยาบคาย, Syn. lack of respect, rudeness;impoliteness
disrespectful(adj) ที่ไม่เคารพ, See also: หยาบคาย, ดูหมิ่น, Syn. impolite, insolent, insulting, rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหงอก(v) disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai Definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้ามหัว[khāmhūa] (v) EN: be disrespectful
ข้ามหน้า[khāmnā] (v) EN: be disrespectful  FR: x
ข้ามหน้าข้ามตา[khāmnākhāmtā] (v) EN: be disrespectful
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about
หลู่[lū] (v) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect  FR: insulter : humilier ; mépriser
ไม่เห็นหัว[mai hen hūa] (v, exp) EN: be disrespectful
เสียงแข็ง[sīengkhaeng] (adv) EN: with disrespectful voice

CMU English Pronouncing Dictionary
DISRESPECT D IH2 S R IH0 S P EH1 K T
DISRESPECTS D IH2 S R IH0 S P EH1 K T S
DISRESPECTED D IH2 S R IH0 S P EH1 K T IH0 D
DISRESPECTFUL D IH2 S R IH0 S P EH1 K T F AH0 L
DISRESPECTING D IH2 S R IH0 S P EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disrespect (n) dˌɪsrɪspˈɛkt (d i2 s r i s p e1 k t)
disrespectful (j) dˌɪsrɪspˈɛktfəl (d i2 s r i s p e1 k t f @ l)
disrespectfully (a) dˌɪsrɪspˈɛktfəliː (d i2 s r i s p e1 k t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[màn, ㄇㄢˋ, / ] disrespect; neglect; slight, #10,340 [Add to Longdo]
不敬[bù jìng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, ] disrespect; irreverent; rude; insufficiently respectful (to a superior), #35,827 [Add to Longdo]
不恭[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] disrespectful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act [Add to Longdo]
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
不遜[ふそん, fuson] (adj-na,n) arrogance; insolence; disrespect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disrespect
   n 1: an expression of lack of respect [syn: {disrespect},
      {discourtesy}]
   2: a disrespectful mental attitude [ant: {esteem}, {regard},
     {respect}]
   3: a manner that is generally disrespectful and contemptuous
     [syn: {contempt}, {disrespect}]
   v 1: show a lack of respect for [ant: {abide by}, {honor},
      {honour}, {observe}, {respect}]
   2: have little or no respect for; hold in contempt [syn:
     {disrespect}, {disesteem}] [ant: {esteem}, {prise}, {prize},
     {respect}, {value}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top