ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disregard

D IH2 S R IH0 G AA1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disregard-, *disregard*, disregar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disregard(n) ความไม่เอาใจใส่, See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. neglect
disregard(vt) ไม่เอาใจใส่, See also: ไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย, Syn. ignore, neglect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect, ignore

English-Thai: Nontri Dictionary
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disregard(n, modal, verb, coll) the reqirements should be disregarded

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disregardDidn't you disregard a stop sign?
disregardHe disregarded my advice.
disregardHe has a disregard for the law.
disregardHe walked on appearing to disregard the prostitute.
disregardPlease disregard this mail if your shipment has already been made.
disregardShe continued to see him in disregard of my advice.
disregardThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
disregardThat is too important matter to disregard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองข้าม(v) overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
หัวตอ(n) disregarded important thing, Syn. หัวหลักหัวตอ, Example: เขาเหมือนหัวตอไม่มีปากมีเสียงอะไรในแผนก, Thai Definition: สิ่งที่เห็นเป็นไม่สำคัญ
หักหาญน้ำใจ(v) disregard someone's feeling, See also: force someone to do something against their will, Example: การกระทำของเขาหักหาญน้ำใจผู้หญิงอย่างร้ายกาจ, Thai Definition: ทำลายจิตใจด้วยการดูถูกหรือดูหมิ่น
หักหาญน้ำใจ(v) disregard someone's feeling, See also: force someone to do something against their will, Example: การกระทำของเขาหักหาญน้ำใจผู้หญิงอย่างร้ายกาจ, Thai Definition: ทำลายจิตใจด้วยการดูถูกหรือดูหมิ่น
เฉยเมย(v) be indifferent, See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
หัวตอ[hūatø] (n) EN: disregarded important thing
เมิน[moēn] (v) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; turn one's face  FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
ปัดเศษ[patsēt] (v) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder  FR: arrondir
ปล่อย[plǿi] (v) EN: ignore ; disregard

CMU English Pronouncing Dictionary
DISREGARD D IH2 S R IH0 G AA1 R D
DISREGARDS D IH2 S R IH0 G AA1 R D Z
DISREGARDED D IH2 S R IH0 G AA1 R D IH0 D
DISREGARDING D IH2 S R IH0 G AA1 R D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disregard (v) dˌɪsrɪgˈaːd (d i2 s r i g aa1 d)
disregards (v) dˌɪsrɪgˈaːdz (d i2 s r i g aa1 d z)
disregarded (v) dˌɪsrɪgˈaːdɪd (d i2 s r i g aa1 d i d)
disregarding (v) dˌɪsrɪgˈaːdɪŋ (d i2 s r i g aa1 d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pàn, ㄆㄢˋ, ] disregard; reject, #20,764 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閑却[かんきゃく, kankyaku] (n,vs) negligence; disregard [Add to Longdo]
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard [Add to Longdo]
徒疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n,adj-na) making light of; disregarding [Add to Longdo]
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook [Add to Longdo]
等閑[なおざり(P);とうかん, naozari (P); toukan] (adj-na,n,vs) neglect; negligence; disregard; make light of; (P) [Add to Longdo]
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at [Add to Longdo]
蔑する;無みする[なみする, namisuru] (vs-s) (obs) to set at naught; to ignore; to disregard [Add to Longdo]
無視[むし, mushi] (n,vs) disregard; ignore; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disregard
   n 1: lack of attention and due care [syn: {disregard},
      {neglect}]
   2: willful lack of care and attention [syn: {disregard},
     {neglect}]
   v 1: refuse to acknowledge; "She cut him dead at the meeting"
      [syn: {ignore}, {disregard}, {snub}, {cut}]
   2: bar from attention or consideration; "She dismissed his
     advances" [syn: {dismiss}, {disregard}, {brush aside}, {brush
     off}, {discount}, {push aside}, {ignore}]
   3: give little or no attention to; "Disregard the errors" [syn:
     {neglect}, {ignore}, {disregard}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top