ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispose

D IH0 S P OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispose-, *dispose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispose(vt) จัดให้เข้าที่, See also: จัดวาง, จัดการ, ควบคุม, Syn. arrange, array
dispose of(phrv) เอาออกไป (โดยการทิ้ง ขายหรือให้), See also: ย้ายออก
dispose towards(phrv) ตัดออกไป, See also: เอาออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle, remove, affect, induce, Ant. disarrange, deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell, ailing, Ant. healthy, well, fit
predispose(พรีดิสโพซ') vt. จูงใจ,ทำให้โน้มเอียง,จัดการล่วงหน้า,จัดการล่วงหน้า,จัดการก่อน,vi. มีใจโน้มเอียงไปทาง,มักจะชอบ., See also: predisposal n. predisposedly adv. predisposedness n.
well-disposed(เวล'ดิสโพซดฺ) adj. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น,หวังดี,มีเจตนาดี,มีอารมณ์ดี,มีนิสัยดี

English-Thai: Nontri Dictionary
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
dispose(vt) จัด,จัดวาง,จำหน่าย,จ่าย,ใช้จ่าย,จัดการ
disposed(adj) ชอบ,สมัครใจ,มีใจ,เอนเอียง
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
predispose(vt) จัดการล่วงหน้า,เป็นช่องทางให้,จูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dispose of the caseจำหน่ายคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dispose(vt) จำหน่ายจ่ายโอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disposeDispose of the old magazines.
disposeFor things that have had contents with volatile oil like thinners they should be left for a few days to completely evaporate it before being disposed of as non-flammable waste.
disposeHe disposed of his old house.
disposeHe disposed of the trash.
disposeHe has disposed of what was left of his estate.
disposeHe is disposed to laughter.
disposeHe says He must dispose of the mice in the attic.
disposeHe wants to dispose of his books.
disposeHe wants to dispose of his land.
disposeHowever, he was hurt when she quickly disposed of the present.
disposeHow were the bodies of those who died disposed of?
disposeHow will you dispose of this problem?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จศึก(v) dispose of a war, See also: subdue the enemy, finish a fight, put an end to the war, Syn. กำราบ, ปราบ, Example: กองทัพอากาศไม่สามารถเผด็จศึกได้ถ้าหากไร้กองทัพภาคพื้นดิน
ปล่อยของ(v) sell something, See also: dispose of something, Syn. ขายของ, Example: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง, Thai Definition: ขายของออกไป
จำหน่าย(v) get rid of, See also: dispose of, Syn. กำจัด, จ่าย, Example: สินค้าตัวนี้ล้าสมัยไปแล้ว จัดการจำหน่ายเข้าห้องเก็บได้เลย, Thai Definition: เอาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดี[ārom dī] (v) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind  FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispose of ; get rid of ; write off  FR: se débarasser de
จัดแจง[jatjaēng] (v) EN: arrange ; prepare ; get ready  FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดกลุ่ม[jat klum] (v, exp) EN: form into groups ; organize into groups  FR: grouper ; disposer en groupe
จัดวาง[jat wāng] (x) FR: disposer
จูงใจ[jūngjai] (v) EN: persuade ; induce ; influence ; sway  FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัดขยะ[kamjat khaya] (n, exp) EN: dispose of rubbish  FR: éliminer les déchets
มีแต่...[mī tāe ...] (v, exp) EN: only have ... ; there are only ...  FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
มีเวลาว่าง[mī wēlā wāng] (v, exp) EN: have free time ; be free  FR: avoir du temps libre ; disposer de temps libre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPOSE D IH0 S P OW1 Z
DISPOSED D IH0 S P OW1 Z D
DISPOSER D IH0 S P OW1 Z ER0
DISPOSES D IH0 S P OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispose (v) dˈɪspˈouz (d i1 s p ou1 z)
disposed (v) dˈɪspˈouzd (d i1 s p ou1 z d)
disposes (v) dˈɪspˈouzɪz (d i1 s p ou1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスポーザー[deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]
気乗りしない[きのりしない, kinorishinai] (adj-i) indisposed; halfhearted [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
計らう[はからう, hakarau] (v5u,vt) to manage; to arrange; to talk over; to dispose of [Add to Longdo]
捌かす;捌す[はかす, hakasu] (v5s,vt) (1) to drain away; (2) to sell off; to dispose of [Add to Longdo]
捌く[さばく, sabaku] (v5k,vt) (1) to handle well; to process; (2) to sell; to dispose of; (3) to prepare; to arrange; to sort; (4) to prepare something for cooking; to dress (meat, etc.) [Add to Longdo]
取り回す;取回す[とりまわす, torimawasu] (v5s,vt) to rotate in one's hands; to treat; to manage; to dispose of [Add to Longdo]
取り計らう;取計らう[とりはからう, torihakarau] (v5u,vt) to manage; to settle; to dispose of; to deal with; to arrange [Add to Longdo]
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispose
   v 1: give, sell, or transfer to another; "She disposed of her
      parents' possessions"
   2: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   3: make receptive or willing towards an action or attitude or
     belief; "Their language inclines us to believe them" [syn:
     {dispose}, {incline}] [ant: {disincline}, {indispose}]
   4: place or put in a particular order; "the dots are unevenly
     disposed"
   5: make fit or prepared; "Your education qualifies you for this
     job" [syn: {qualify}, {dispose}] [ant: {disqualify},
     {indispose}, {unfit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top