ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

displease

D IH0 S P L IY1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displease-, *displease*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ, See also: ทำให้โกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex

English-Thai: Nontri Dictionary
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displeaseHe is displeased at her rude behavior.
displeaseHe is displeased with their way of reception.
displeaseHe was displeased with his neighbor.
displeaseHe was displeased with my coming.
displeaseIf she was displeased, she never showed it.
displeaseIf you have not paid because you are displeased with something we have done, would you tell us what it is?
displeaseI'm displeased at your negligence.
displeaseNo one feels displeased when he is praised.
displeaseShe bitterly regretted having said something that displeased her mother-in-law.
displeaseShe was displeased at my letter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ขุ่นเคือง[khunkheūang] (v) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent  FR: indigner ; outrer
หน้าบึ้ง[nābeung] (v) EN: frown ; look displeased  FR: bouder ; se renfrogner
เง้า[ngao] (v) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied  FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า ๆ งอด ๆ[ngao-ngao ngøt-ngøt] (v, exp) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated
ผิดใจ[phitjai] (v) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up  FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[phitphøng-møngjai] (v) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy
รู้สึกไม่พอใจ[rūseuk mai phøjai] (v, exp) EN: be displeased
รู้สึกไม่พอใจ เป็นอย่างมาก(กับ)[rūseuk mai phøjai pen yāng māk (kap)] (xp) EN: be very displeased (with)
ทำให้ไม่พอใจ[thamhai mai phøjai] (v, exp) EN: displease  FR: mécontenter

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLEASE D IH0 S P L IY1 Z
DISPLEASED D IH0 S P L IY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displease (v) dˈɪsplˈiːz (d i1 s p l ii1 z)
displeased (v) dˈɪsplˈiːzd (d i1 s p l ii1 z d)
displeases (v) dˈɪsplˈiːzɪz (d i1 s p l ii1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不悦[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, / ] displease; unpleasant, #22,801 [Add to Longdo]
使生气[shǐ shēng qì, ㄕˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 使 / 使] displease [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp,v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings [Add to Longdo]
尖る(P);尖がる(io);尖んがる(io)[とがる(尖る;尖がる)(P);とんがる, togaru ( togaru ; sen garu )(P); tongaru] (v5r,vi) (1) to taper to a point; to become sharp; (2) to look displeased; to look sour; to be on edge; to be touchy; (P) [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
顰蹙を買う[ひんしゅくをかう, hinshukuwokau] (exp,v5u) to displease someone; to make someone disgusted; to be frowned at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  displease
      v 1: give displeasure to [ant: {delight}, {please}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top