ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disperse

D IH0 S P ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disperse-, *disperse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disperse(vi) กระจาย, See also: เผยแพร่, แพร่, กระจัดกระจาย, Syn. scatter, disband
disperse(vt) ทำให้กระจัดกระจาย, See also: ทำให้แพร่หลาย, ทำให้แพร่กระจาย, Syn. scatter, disband

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disperse(ดิสเพิร์ส') vt. ทำให้กระจายไป,ทำให้หายไป,ไล่ไป vi. กระจาย,หายไป -adj. เกี่ยวกับอนุภาคที่แพร่กระจาย, See also: dispersedly adv. ดูdisperse disperser n. ดูdisperse

English-Thai: Nontri Dictionary
disperse(vi, vt) แพร่กระจาย,หายไป,แยกย้ายไป,จากกันไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disperseกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disperseกระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispersed settlementการตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disperseกระจายตัว,การกระจาย [การแพทย์]
Disperse Phaseอัตภาคที่กระจายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disperseThe bank robbers dispersed in all direction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปโยค(v) be separated, See also: disperse, sever, Syn. พลัดพราก, กระจัดกระจาย, จากกัน, แยก, วิปะโยค, Example: แผ่นดินจะวิปโยค แยกออกเป็นสองเสี่ยง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกลื่อน(adv) dispersedly, See also: scatteringly, Syn. เกลื่อนกลาด, กระจัดกระจาย, Example: เมื่อคราวที่ลมพัดแรง ดอกมังคุดสีม่วงชมพูทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน, Thai Definition: กระจายอยู่ทั่วไป
กระจัดกระจาย(v) scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ข้าวของและชิ้นส่วนของเครื่องบินกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณป่า, Thai Definition: เรี่ยรายไป, แตกซ่านเซ็นไป, ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
ซ่านเซ็น(v) scatter, See also: disperse, spread, Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น, Example: แก๊งวัยรุ่นซ่านเซ็นไปคนละทิศละทาง เมื่อตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปราม
กระเจิดกระเจิง(v) disperse, See also: scatter, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: แม้ว่าจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ความคิดมันยังกระเจิดกระเจิงด้วยเรื่องต่างๆ นาๆ
กระจัด(v) disperse, See also: scatter, spread, separate, keep apart, Syn. แยกย้าย, แยกย้ายไป, Example: พี่น้องชายหญิงถูกกระจัดพลัดพรากไปอยู่คนละประเทศ, Thai Definition: แยกย้ายออกไป
กระจาย(v) disperse, See also: diffuse, dispel, scatter, dissipate, Syn. กระจัดกระจาย, แผ่ซ่าน, Example: พอสิ้นเสียงระเบิดฝูงคนก็กระจายออกไปทั่วจนทุกทิศทุกทาง, Thai Definition: แตก หรือแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กระจาย(v) disseminate, See also: disperse, scatter, spread, Syn. แพร่, แพร่กระจาย, Example: ข่าวลือกระจายไปทั่วตึก, Thai Definition: ทำให้แพร่
กระจุย(adv) dispersedly, See also: scatteredly, Syn. กระจาย, กระจุยกระจาย, Example: เขารื้อข้าวของกระจุยเต็มไปหมด, Thai Definition: กระจายออกยุ่งไม่เป็นระเบียบ
ขจัดขจาย(v) scatter, See also: disperse, dispel, spread around, Syn. กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ขจาย[khajāi] (adj) EN: dispersed; scattered ; spread out
ขจัดขจาย[khajat-khajāi] (v) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around
เกลื่อนกลาด[kleūoenklāt] (adj) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about  FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระจาย[krajāi] (v) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed  FR: répandre ; éparpiller ; disperser
กระจัด[krajat] (v) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart  FR: disperser
กระจัดกระจาย[krajatkrajāi] (adj) EN: scattered ; dispersed ; spred out  FR: dispersé , épars
ระบาด[rabāt] (v) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated  FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
สลาย[salāi] (v) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse  FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สลายม็อบ[salāi mǿp] (v, exp) EN: disperse the mob  FR: disperser la foule

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPERSE D IH0 S P ER1 S
DISPERSED D IH0 S P ER1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disperse (v) dˈɪspˈɜːʳs (d i1 s p @@1 s)
dispersed (v) dˈɪspˈɜːʳst (d i1 s p @@1 s t)
disperses (v) dˈɪspˈɜːʳsɪz (d i1 s p @@1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] disperse expansive (of river), #16,955 [Add to Longdo]
发散[fā sàn, ㄈㄚ ㄙㄢˋ, / ] disperse, #25,064 [Add to Longdo]
驱散[qū sàn, ㄑㄩ ㄙㄢˋ, / ] disperse; break up, #26,856 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] disperse; put in order; surpass, #59,935 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] disperse, #581,199 [Add to Longdo]
布洒器[bù sǎ qì, ㄅㄨˋ ㄙㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] disperser [Add to Longdo]
散亡[sàn wáng, ㄙㄢˋ ㄨㄤˊ, ] dispersed and lost [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
雲散[うんさん, unsan] (n,vs) scatter; disperse [Add to Longdo]
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed [Add to Longdo]
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P) [Add to Longdo]
散村[さんそん, sanson] (n) (See 集村) dispersed rural settlement [Add to Longdo]
退散[たいさん, taisan] (n,vs) (intr.) disperse; break up [Add to Longdo]
追いまくる;追い捲る;追い捲くる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r,vt) to disperse; to chase away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disperse
   v 1: distribute loosely; "He scattered gun powder under the
      wagon" [syn: {scatter}, {sprinkle}, {dot}, {dust},
      {disperse}]
   2: to cause to separate and go in different directions; "She
     waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
     {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]
   3: cause to separate; "break up kidney stones"; "disperse
     particles" [syn: {break up}, {disperse}, {scatter}]
   4: move away from each other; "The crowds dispersed"; "The
     children scattered in all directions when the teacher
     approached"; [syn: {disperse}, {dissipate}, {scatter},
     {spread out}]
   5: separate (light) into spectral rays; "the prosm disperses
     light"
   6: cause to become widely known; "spread information";
     "circulate a rumor"; "broadcast the news" [syn: {circulate},
     {circularize}, {circularise}, {distribute}, {disseminate},
     {propagate}, {broadcast}, {spread}, {diffuse}, {disperse},
     {pass around}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top