ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dispel

D IH0 S P EH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dispel-, *dispel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dispel(vt) ขับไล่, See also: ไล่, กำจัด, ขจัด, Syn. disperse, clear away, scatter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispel(ดิสเพล') {dispelled,dispelling,dispels} vt. ทำให้กระจัดกระจาย,ขจัด,ทำให้หมดไป, Syn. disperse, scatter

English-Thai: Nontri Dictionary
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dispelHow can we dispel their doubts and fears?
dispelThe authorities are trying to dispel the doubts about his death.
dispelThe rising sun dispelled the mist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัดรังควาน(v) exorcize evil spirits, See also: dispel by some supernatural power, Syn. ขับไล่, Example: ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องไสยาศาสตร์มักสามารถขับไล่ปีศาจ ปัดรังควานได้, Thai Definition: ทำพิธีขับไล่ผี, โดยปริยายหมายถึงขับไล่อัปรีย์จัญไรให้พ้นไป
ฟาดเคราะห์(v) drive off bad luck, See also: dispel misfortune, Example: เธอฟาดเคราะห์ไปด้วยเงิน 20,000 บาทเชียวหรือ เฮ้อ! ฉันเสียดายแทนจริงๆ, Thai Definition: ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป
ไสหัว(v) drive away, See also: dispel, drive off, chase away, Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง, Example: ตำรวจดีควรยกย่อง แต่ตำรวจชั่วๆ ก็ควรจะไสหัวไปซะ, Thai Definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาดเคราะห์[fāt khrǿ] (v, exp) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune
แก้[kaē] (v) EN: alleviate ; dispel  FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
แก้ฉงน[kaē cha-ngon] (v, exp) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts  FR: dissiper le doute
แก้ปริศนา[kaē pritsanā] (v, exp) EN: solve a mystery ; dispel a mystery
ขจัด[khajat] (v) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove  FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดขจาย[khajat-khajāi] (v) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around
ปัด[pat] (v) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off  FR: éliminer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPEL D IH0 S P EH1 L
DISPELL D IH0 S P EH1 L
DISPELS D IH0 S P EH1 L Z
DISPELLED D IH0 S P EH1 L D
DISPELLING D IH0 S P EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dispel (v) dˈɪspˈɛl (d i1 s p e1 l)
dispels (v) dˈɪspˈɛlz (d i1 s p e1 l z)
dispelled (v) dˈɪspˈɛld (d i1 s p e1 l d)
dispelling (v) dˈɪspˈɛlɪŋ (d i1 s p e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, / ] dispel; open up; refute, #12,165 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスペル;デスペル[deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
解き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
疑いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts [Add to Longdo]
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved) [Add to Longdo]
護法[ごほう, gohou] (n) (1) {Buddh} defence of Buddhist doctrines; god who defends Buddhist doctrines; (2) defence of the constitution; (3) religious power to dispel demons and diseases [Add to Longdo]
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big [Add to Longdo]
晴らす(P);霽らす[はらす, harasu] (v5s,vt) to dispel; to clear away; to refresh (oneself); (P) [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
氷釈[ひょうしゃく, hyoushaku] (n,vs) melting like ice; dispelling doubts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dispel
   v 1: force to go away; used both with concrete and metaphoric
      meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad
      thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn
      back many disappointed customers" [syn: {chase away},
      {drive out}, {turn back}, {drive away}, {dispel}, {drive
      off}, {run off}]
   2: to cause to separate and go in different directions; "She
     waved her hand and scattered the crowds" [syn: {disperse},
     {dissipate}, {dispel}, {break up}, {scatter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top