ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorient

D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorient-, *disorient*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
disorientation(n) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)

English-Thai: Longdo Dictionary
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorient(vt) ทำให้สับสน, See also: ทำให้หลงทาง, ทำให้ผิดทิศทาง, Syn. displace, disturb

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disorientationความงุนงงสับสน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientaionการเสื่อมทางจิตและความจำ [การแพทย์]
Disorientationไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล [การแพทย์]
Disorientationเลอะเลือน [การแพทย์]
Disorientation, Right-Leftไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้ [การแพทย์]
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENT D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T
DISORIENTED D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D
DISORIENTING D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 NG
DISORIENTATION D IH0 S AO2 R IY0 AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorient (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳnt (d i1 s oo1 r i@ n t)
disorients (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳnts (d i1 s oo1 r i@ n t s)
disoriented (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪd (d i1 s oo1 r i@ n t i d)
disorientate (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪt (d i1 s oo1 r i@ n t ei t)
disorienting (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪŋ (d i1 s oo1 r i@ n t i ng)
disorientated (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪtɪd (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i d)
disorientates (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪts (d i1 s oo1 r i@ n t ei t s)
disorientating (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɛɪtɪŋ (d i1 s oo1 r i@ n t ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつき感[ふらつきかん, furatsukikan] (n) lightheadedness; disorientation; wobbliness [Add to Longdo]
失見当[しつけんとう, shitsukentou] (n) disorientation [Add to Longdo]
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim [Add to Longdo]
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disorient
      v 1: cause to be lost or disoriented [syn: {disorient},
           {disorientate}] [ant: {orient}, {orientate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top