ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorganized

D IH0 S AO1 R G AH0 N AY2 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorganized-, *disorganized*, disorganiz, disorganize
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disorganized(adj) ซึ่งไม่เป็นระบบ, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งระส่ำระสาย, ซึ่งวุ่นวาย, Syn. orderless, disarranged

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORGANIZED D IH0 S AO1 R G AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disorganized (v) dˌɪsˈɔːgənaɪzd (d i2 s oo1 g @ n ai z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized [Add to Longdo]
締まらない[しまらない, shimaranai] (exp,adj-i) (uk) (See 締まる) loose; slovenly; sloppy; disorganized [Add to Longdo]
破瓜病[はかびょう, hakabyou] (n) hebephrenia (disorganized schizophrenia) (disorganised) [Add to Longdo]
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorganized
   adj 1: lacking order or methodical arrangement or function; "a
       disorganized enterprise"; "a thousand pages of muddy and
       disorganized prose"; "she was too disorganized to be an
       agreeable roommate" [syn: {disorganized}, {disorganised}]
       [ant: {organized}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top