ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disoblige

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disoblige-, *disoblige*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disoblige(ดิสอะไบลจ') vt. ไม่สนองความต้องการของ,ผิดใจ,ทำให้ไม่สะดวก., See also: disobligingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
disoblige(vt) ไม่ยอมตาม,ขัดขืน,ดื้อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disoblige (v) dˌɪsəblˈaɪʤ (d i2 s @ b l ai1 jh)
disobliged (v) dˌɪsəblˈaɪʤd (d i2 s @ b l ai1 jh d)
disobliges (v) dˌɪsəblˈaɪʤɪz (d i2 s @ b l ai1 jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disoblige
   v 1: to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble
      you, but..." [syn: {trouble}, {put out}, {inconvenience},
      {disoblige}, {discommode}, {incommode}, {bother}]
   2: ignore someone's wishes [ant: {accommodate}, {oblige}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top