ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismissal

D IH0 S M IH1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismissal-, *dismissal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismissal(n) การไล่ออก, See also: การปลดออก, Syn. discharge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission

English-Thai: Nontri Dictionary
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dismissal of actionการยกฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal with prejudiceการยกฟ้องโดยห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal without prejudiceการยกฟ้องโดยไม่ห้ามฟ้องใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Dismissal ofการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Dismissalsการเลิกจ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismissalBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
dismissalThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.
dismissalThe manager threatened him with dismissal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขับ(n) dismissal, See also: expulsion, Example: การขับเขาออกจากตำแหน่งเป็นความจำเป็นของทางบริษัทที่จะต้องทำ
การขับไล่(n) expulsion, See also: dismissal, Example: การขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความจราจลบนท้องถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การเลิกจ้าง[kān loēk jāng] (n) EN: dismissal  FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[kān loēk jāng dōi mai pen tham] (n, exp) EN: unfair dismissal  FR: licenciement abusif [m]
การยกฟ้อง[kān yokføng] (n) EN: acquittal ; dismissal of action
การยกฟ้องคดีแพ่ง[kān yokføng khadī phaeng] (n, exp) EN: dismissal of a civil action
ซองขาว[søng khāo] (n, exp) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMISSAL D IH0 S M IH1 S AH0 L
DISMISSALS D IH0 S M IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismissal (n) dˈɪzmˈɪsl (d i1 z m i1 s l)
dismissals (n) dˈɪzmˈɪslz (d i1 z m i1 s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entlassung {f}; Kündigung {f} | Entlassungen {pl}; Kündigungen {pl}dismissal | dismissals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P) [Add to Longdo]
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US) [Add to Longdo]
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal [Add to Longdo]
解任[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P) [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P) [Add to Longdo]
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P) [Add to Longdo]
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismissal
   n 1: a judgment disposing of the matter without a trial [syn:
      {judgment of dismissal}, {judgement of dismissal},
      {dismissal}]
   2: official notice that you have been fired from your job [syn:
     {dismissal}, {dismission}, {pink slip}]
   3: permission to go; the sending away of someone
   4: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top