ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disinherit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disinherit-, *disinherit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disinherit(vt) เพิกถอนสิทธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinherit(ดิสอินเฮอ'ริท) vi. ตัดสิทธิการรับมรดก,ตัดสิทธิรับช่วง., See also: disinheritance n. ดูdisinherit

English-Thai: Nontri Dictionary
disinherit(vt) ตัดจากกองมรดก,ตัดสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disinheritanceการตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinherited heirทายาทผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดมิให้รับมรดก[kān tat mi hai møradok] (n, exp) EN: disinheritance  FR: privation de son héritage [f]
ตัดพ่อตัดลูก[tat phø tat lūk] (v, exp) EN: disown ; be disowned ; be disinherit
ถูกตัดออกจากกองมรดก[thūk tat øk jāk køngmøradok] (v, exp) EN: be disinherited

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disinherit (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪt (d i2 s i n h e1 r i t)
disinherits (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪts (d i2 s i n h e1 r i t s)
disinherited (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪtɪd (d i2 s i n h e1 r i t i d)
disinheriting (v) dˌɪsɪnhˈɛrɪtɪŋ (d i2 s i n h e1 r i t i ng)
disinheritance (n) dˌɪsɪnhˈɛrɪtəns (d i2 s i n h e1 r i t @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance [Add to Longdo]
勘当[かんどう, kandou] (n,vs) disinheritance [Add to Longdo]
廃嫡[はいちゃく, haichaku] (n,vs) disinheritance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disinherit
   v 1: prevent deliberately (as by making a will) from inheriting
      [syn: {disinherit}, {disown}] [ant: {bequeath}, {leave},
      {will}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top