ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishonest

D IH0 S AA1 N AH0 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishonest-, *dishonest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dishonest(adj) ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ, Syn. untruthful, deceitful, slippery, Ant. ethicle, moral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful, perfidious, Ant. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dishonestHe charged me with dishonesty.
dishonestHe employed dishonest means in his business.
dishonestHe has a bad reputation of being dishonest.
dishonestHe is a thoroughly dishonest character.
dishonestHe was angry at the suggestion that he was dishonest.
dishonestI can't answer for his dishonesty.
dishonestI expostulated with him on his dishonesty.
dishonestI feel nothing but contempt for such dishonest behavior.
dishonestIt is our national conviction that politics is a dirty and dishonest pursuit.
dishonestI would rather be poor than make money by dishonest means.
dishonestJohn claimed that the dishonest salesman had tricked him into buying a useless piece of machinery.
dishonestJust because she is poor, it does not follow that she is dishonest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
คอรัปชั่น(n) corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
สกปรก(adj) dirty, See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting, Ant. สะอาด, Example: เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Thai Definition: ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ
อาสัตย์(adj) dishonest, See also: faithless, perfidious, sly, treacherous, Syn. อสัตย์, กลับกลอก, Ant. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Thai Definition: ไม่ซื่อตรง
ความทุจริต(n) dishonesty, See also: corruption, Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล, Ant. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์, Example: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ
ทุจริต(adj) dishonest, See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent, Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์, Ant. สุจริต, ซื่อสัตย์, Notes: (บาลี)
ไม่จริงใจ(adj) insincere, See also: dishonest, two-faced

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อฉล[chøchon] (adj) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest
การกระทำอันไม่สุจริต[kān kratham an mai sutjarit] (n, exp) EN: dishonest action
ไม่จริงใจ[mai jingjai] (adj) EN: insincere ; dishonest ; two-faced  FR: hypocrite ; malhonnête
ไม่สุจริต[mai sutjarit] (adj) EN: dishonestly
ไม่ถูกต้อง[mai thūktǿng] (adv) EN: dishonestly
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
ทุจริต[thutjarit] (v) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest  FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête
ทุจริต[thutjarit] (adj) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)  FR: malhonnête ; déloyal

CMU English Pronouncing Dictionary
DISHONEST D IH0 S AA1 N AH0 S T
DISHONESTY D IH0 S AA1 N AH0 S T IY0
DISHONESTLY D IH0 S AO1 N AH0 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishonest (j) dˈɪsˈɒnɪst (d i1 s o1 n i s t)
dishonesty (n) dˈɪsˈɒnɪstiː (d i1 s o1 n i s t ii)
dishonestly (a) dˈɪsˈɒnɪstliː (d i1 s o1 n i s t l ii)
dishonesties (n) dˈɪsˈɒnɪstɪz (d i1 s o1 n i s t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不诚实[bù chéng shí, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] dishonest [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrlich {adj} | unehrlicher | am unehrlichstendishonest | more dishonest | most dishonest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P) [Add to Longdo]
非良心的[ひりょうしんてき, hiryoushinteki] (adj-na) unscrupulous; dishonest; irresponsibly done (work, etc.) [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正直[ふしょうじき, fushoujiki] (adj-na,n) dishonest [Add to Longdo]
不正直者[ふしょうじきもの, fushoujikimono] (n) dishonest person [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dishonest
   adj 1: deceptive or fraudulent; disposed to cheat or defraud or
       deceive [syn: {dishonest}, {dishonorable}] [ant:
       {honest}, {honorable}]
   2: capable of being corrupted; "corruptible judges"; "dishonest
     politicians"; "a purchasable senator"; "a venal police
     officer" [syn: {corruptible}, {bribable}, {dishonest},
     {purchasable}, {venal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top