ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disgusted

D IH0 S G AH1 S T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disgusted-, *disgusted*, disgust, disguste
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgusted(adj) ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. displeased, offended, Ant. attracked

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disgustedI am disgusted with him.
disgustedI am disgusted with myself for my short memory.
disgustedI am disgusted with you.
disgustedI was disgusted with his pointless talk.
disgustedShe was disgusted at his persistence.
disgustedThat makes me disgusted just to think of it.
disgustedThe bad smell disgusted us.
disgustedThe dirty plates in the restaurant disgusted us.
disgustedWe are disgusted by his bad manners.
disgustedWhen it comes to raw fish, I feel disgusted.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (v) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe  FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
สะอิดสะเอียน[sa-it sa-īen] (v) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous  FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGUSTED D IH0 S G AH1 S T AH0 D
DISGUSTED D IH0 S G AH1 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disgusted (v) dˈɪsgˈʌstɪd (d i1 s g uh1 s t i d)
disgustedly (a) dˈɪzgˈʌstɪdliː (d i1 z g uh1 s t i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebensüberdrüssigdisgusted with life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
胸くそが悪い;胸糞が悪い[むなくそがわるい, munakusogawarui] (exp,adj-i) annoying; being disgusted (at) [Add to Longdo]
苦り切る[にがりきる, nigarikiru] (v5r,vi) to look sour (disgusted) [Add to Longdo]
虫唾が走る;虫酸が走る;虫ずが走る[むしずがはしる, mushizugahashiru] (exp,v5r) to be disgusted with (wouldn't touch with a pair of tongs); to loathe [Add to Longdo]
懲りる[こりる, koriru] (v1,vi) to learn by experience; to be disgusted with; (P) [Add to Longdo]
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disgusted
   adj 1: having a strong distaste from surfeit; "grew more and
       more disgusted"; "fed up with their complaints"; "sick of
       it all"; "sick to death of flattery"; "gossip that makes
       one sick"; "tired of the noise and smoke" [syn:
       {disgusted}, {fed up(p)}, {sick(p)}, {sick of(p)}, {tired
       of(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top