ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disgrace

D IH0 S G R EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disgrace-, *disgrace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgrace(n) ความเสื่อมเสีย, See also: ความอัปยศ, การขายหน้า, ความน่าอดสู, Syn. dishonor, discredit, disrepute, infamy, Ant. grace, honor
disgrace(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้เสียหาย, ทำให้อับอาย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้อัปยศ, Syn. dishonor, discredit, shame, scandalize, Ant. honor
disgrace(n) สิ่งน่าอับอาย, See also: เรื่องอัปยศ, เรื่องน่าอับอาย, Syn. insult, indignity, Ant. honor
disgraceful(adj) น่าอับอาย, See also: น่าขายหน้า, เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. shameful, dishonorable
disgracefully(adv) อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างเสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. shamefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame, dishonour, Ant. honour, credit
disgraceful(ดิสเกรส'ฟูล) adj. น่าอับอายขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า,เสื่อมเสีย, Syn. disreputable

English-Thai: Nontri Dictionary
disgrace(n) ความอัปยศอดสู,ความอับอาย,ความเสื่อมเสีย,ความขายหน้า
disgrace(vt) ทำให้ขายหน้า,ทำให้อับอาย,ทำให้เสียหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย
disgraceful(adj) น่าอาย,น่าขายหน้า,น่าอัปยศอดสู,เสียหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disgraceDisgrace one's family.
disgraceHe disgraced himself by telling a lie.
disgraceHe would rather die than disgrace himself.
disgraceIt will take a long time to live down your disgrace.
disgraceI would rather be killed than live in disgrace.
disgraceI would rather die than disgrace myself.
disgraceI would rather die than live in disgrace.
disgracePoverty is a pain, but no disgrace.
disgraceShe was too proud to do anything disgraceful.
disgraceThere is no disgrace in being poor.
disgraceThese slums are a disgrace to the city.
disgraceThey felt disgraced by their son's wild behavior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัปยศอดสู(v) disgrace, See also: lose fame, lose face, humiliate, embarrass, dishonour, Syn. อับอายขายหน้า, เสื่อมเสีย, Example: เขาต้องอัปยศอดสูเพราะพฤติกรรมคอรัปชั่นได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะชน, Thai Definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอายขายหน้า
ขายหน้าขายตา(v) feel ashamed, See also: disgrace, Syn. ขายหน้า, อับอาย, อับอายขายหน้า, Example: ลูกชายของเขาทำให้พ่อแม่ต้องขายหน้าขายตาญาติๆ ทุกคน, Thai Definition: รู้สึกอับอายอย่างที่ไม่กล้าสู้หน้าใครๆ
ขายหน้า(v) disgrace, See also: shame, feel ashamed, Syn. อับอาย, เสียหน้า, ขายหน้าขายตา, Example: หล่อนต้องขายหน้าเพื่อนเพราะเขามักจะแสดงกิริยาไม่เรียบร้อยต่อหน้าเพื่อนๆ, Thai Definition: รู้สึกอับอายอย่างที่ไม่กล้าสู้หน้าใครๆ
ความอัปยศ(n) dishonour, See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium, Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Example: ขอให้ใช้อำนาจเพื่อสร้างเกียรติยศเกียรติศักดิ์อย่าใช้อำนาจไปเพื่อสร้างความอัปยศ
ความเสื่อมเสีย(n) disgrace, See also: ignominy, dishonour, discredit, Syn. ความเสียหาย, Example: ทุกวันนี้มีพระภิกษุจำนวนมากประพฤติผิดพระธรรมวินัยก่อให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรม
อุจาด(adj) disgraceful, See also: ugly, Syn. น่าเกลียด, น่าอาย, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพอุจาดตาสิ้นดี
อัปยศ(adv) disgracefully, See also: ignominiously, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: คลินตันจะไม่มีวันต้องลาออกจากตำแหน่งไปอย่างอัปยศ เพื่อหนีกระบวนการอิมพีชเมนต์, Thai Definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
เสียแต้ม(v) shame, See also: disgrace, Syn. ขายหน้า, เสียความนิยม, Example: ผู้อำนวยการโครงการกำลังเดือดาลเพราะต้องเสียแต้มในการสร้างความนิยมของลูกค้าเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกน้อง
ทำลายเกียรติ(v) discredit, See also: disgrace, Ant. มีเกียรติ, Thai Definition: ทำให้เกียรติหมดไป
น่าอับอาย(adj) disgraceful, See also: shameful, dishonorable, Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: วัยรุ่นคิดว่า การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นเรื่องน่าอับอาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับอายขายหน้า[ap-āi khāinā] (v, exp) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed  FR: être déshonoré
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [f]
อัปยศ[appayot] (adj) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious  FR: ignoble ; honteux
อัปยศ[appayot] (adv) EN: disgracefully ; ignominiously
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
บัดสี[batsī] (adj) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed  FR: honteux ; ignoble
ฉีกหน้า[chīknā] (v) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against  FR: humilier
ขายหน้า[khāinā] (v) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed  FR: perdre la face
ความเสื่อมเสีย[khwām seūamsīa] (n) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit
หมิ่น[min] (v) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace  FR: diffamer ; insulter ; humilier

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGRACE D IH0 S G R EY1 S
DISGRACED D IH0 S G R EY1 S T
DISGRACEFUL D IH0 S G R EY1 S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disgrace (v) dˈɪsgrˈɛɪs (d i1 s g r ei1 s)
disgraced (v) dˈɪsgrˈɛɪst (d i1 s g r ei1 s t)
disgraces (v) dˈɪsgrˈɛɪsɪz (d i1 s g r ei1 s i z)
disgraceful (j) dˈɪsgrˈɛɪsfəl (d i1 s g r ei1 s f @ l)
disgracefully (a) dˈɪsgrˈɛɪsfəliː (d i1 s g r ei1 s f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耻辱[chǐ rǔ, ㄔˇ ㄖㄨˇ, / ] disgrace; shame; humiliation, #14,589 [Add to Longdo]
[rǔ, ㄖㄨˇ, ] disgrace; insult, #17,174 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, / ] disgrace (an official); find fault, #64,637 [Add to Longdo]
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] disgraceful; poor quality; sub-standard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schande {f}; Schmach {f}; Blamage {f} | Schande machen; Schande bringen | eine Schande sein (für)disgrace | to disgrace | to be a disgraced (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce [Add to Longdo]
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace [Add to Longdo]
汚辱[おじょく, ojoku] (n) disgrace; humiliation; insult [Add to Longdo]
汚点[おてん, oten] (n) stain; blot; flaw; disgrace; (P) [Add to Longdo]
顔に泥を塗る[かおにどろをぬる, kaonidorowonuru] (exp,v5r) to bring disgrace (dishonor, dishonour) on; to fling mud at; to put to shame [Add to Longdo]
顔汚し[かおよごし, kaoyogoshi] (n) a disgrace or dishonor (dishonour) [Add to Longdo]
狂態[きょうたい, kyoutai] (n) disgraceful behavior; disgraceful behaviour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disgrace
   n 1: a state of dishonor; "one mistake brought shame to all his
      family"; "suffered the ignominy of being sent to prison"
      [syn: {shame}, {disgrace}, {ignominy}]
   v 1: bring shame or dishonor upon; "he dishonored his family by
      committing a serious crime" [syn: {dishonor}, {disgrace},
      {dishonour}, {attaint}, {shame}] [ant: {honor}, {honour},
      {reward}]
   2: reduce in worth or character, usually verbally; "She tends to
     put down younger women colleagues"; "His critics took him
     down after the lecture" [syn: {take down}, {degrade},
     {disgrace}, {demean}, {put down}]
   3: damage the reputation of; "This newspaper story discredits
     the politicians" [syn: {discredit}, {disgrace}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top