ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disgorge

D IH0 S G AO1 R JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disgorge-, *disgorge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgorge(vt) พ่น, See also: ขับออก, ระบาย, สำรอก, คาย, Syn. erupt, eject, expel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit

English-Thai: Nontri Dictionary
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาย(v) spit out, See also: disgorge, spew, expectorate, Syn. บ้วน, Ant. อม, Example: เศษอาหารที่นักศึกษาคายไว้บนโต๊ะจะมีชาวนามาเก็บไปใช้เลี้ยงสัตว์, Thai Definition: ใช้ลิ้นดุนหรือบ้วนของออกจากปาก
คายทิ้ง(v) spit out, See also: disgorge, Example: เมื่อเขาป้อนข้าวเข้าปากลูก ก็ถูกลูกคายทิ้งออกมา
สำรอก(v) vomit, See also: disgorge, puke, spew out, Syn. ขย้อน, Example: นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้, Thai Definition: ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGORGE D IH0 S G AO1 R JH
DISGORGED D IH0 S G AO1 R JH D
DISGORGEMENT D IH0 S G AO1 R JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disgorge (v) dˈɪsgˈɔːʤ (d i1 s g oo1 jh)
disgorged (v) dˈɪsgˈɔːʤd (d i1 s g oo1 jh d)
disgorges (v) dˈɪsgˈɔːʤɪz (d i1 s g oo1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吐出[としゅつ, toshutsu] (n,vs) vomit; spew; disgorge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disgorge
   v 1: cause or allow (a solid substance) to flow or run out or
      over; "spill the beans all over the table" [syn: {spill},
      {shed}, {disgorge}]
   2: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
     drinking too much, the students vomited"; "He purged
     continuously"; "The patient regurgitated the food we gave him
     last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
     {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
     {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
     {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top