ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disfavour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disfavour-, *disfavour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disfavour(n) ความไม่ชอบ, See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ, Syn. disapproval, disesteem, Ant. approval, respect
disfavour(vt) ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapproval, Ant. like, favour, esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disfavour(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace

English-Thai: Nontri Dictionary
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
disfavour(vt) ไม่พอใจ,ไม่โปรด,กริ้ว,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,ไม่เห็นด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disfavourHe is in disfavour with his superiors.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disfavour (v) dˌɪsfˈɛɪvər (d i2 s f ei1 v @ r)
disfavours (v) dˌɪsfˈɛɪvəz (d i2 s f ei1 v @ z)
disfavoured (v) dˌɪsfˈɛɪvəd (d i2 s f ei1 v @ d)
disfavouring (v) dˌɪsfˈɛɪvərɪŋ (d i2 s f ei1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勘気[かんき, kanki] (n) disfavor; disfavour; disinheritance [Add to Longdo]
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disfavour
   n 1: the state of being out of favor; "he is in disfavor with
      the king" [syn: {disfavor}, {disfavour}]
   2: an inclination to withhold approval from some person or group
     [syn: {disfavor}, {disfavour}, {dislike}, {disapproval}]
   v 1: put at a disadvantage; hinder, harm; "This rule clearly
      disadvantages me" [syn: {disadvantage}, {disfavor},
      {disfavour}] [ant: {advantage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top