ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discussion

D IH0 S K AH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discussion-, *discussion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discussion(n) การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย

English-Thai: Nontri Dictionary
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Discussionการอภิปราย,อภิปราย,วิจารณ์ผล,วิจารณ์ [การแพทย์]
Discussion, Lectureการใช้วิธีอภิปราย [การแพทย์]
Discussion, Panelการอภิปรายหมู่,การอภิปรายเป็นคณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discussionA concrete plan evolved after much discussion.
discussionA discussion of the proposal seems to be in order.
discussionAfter three hours of discussion we got nowhere.
discussionAfter we had tea, we began the discussion.
discussionAll we need now is action, not discussion.
discussionA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
discussionA problem suitable for class discussion.
discussionAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
discussionAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
discussionAt the meeting last night the problem gave rise to heated discussion.
discussionDid you take part in the discussion yesterday?
discussionDiscussion is based upon mutual respect.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (n) EN: discussion  FR: débat [m] ; discussion [f]
การอภิปราย[kān aphiprāi] (n) EN: discussion  FR: discussion [f] ; débat [m]
การอภิปรายเจาะลึก[kān aphiprāi jǿ leuk] (n, exp) EN: in-depth discussion  FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[kān aphiprāi khūkhanān] (n, exp) EN: parallel discussion  FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[kān aphiprāi phūchamnān phisēt] (n, exp) EN: panel discussion
การพูดคุย[kān phūtkhui] (n) EN: discussion  FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[kān preuksāhāreū kan] (n, exp) EN: consultation ; deliberation ; discussion
การสนทนา[kān sonthanā] (n) EN: talk ; conversation ; causerie  FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [f]
กลุ่มอภิปราย[klum aphiprāi] (n, exp) EN: discussion group  FR: groupe de discussion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCUSSION D IH0 S K AH1 SH AH0 N
DISCUSSIONS D IH0 S K AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discussion (n) dˈɪskˈʌʃən (d i1 s k uh1 sh @ n)
discussions (n) dˈɪskˈʌʃənz (d i1 s k uh1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar, #5,937 [Add to Longdo]
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, / ] discussion, #10,937 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相談[そうだん, soudan] TH: การเจรจา  EN: discussion

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} (über) | Diskussionen {pl} | tiefgehende Diskussion {f}discussion (about; on) | discussions | serious discussion [Add to Longdo]
Diskussionsanlage {f}discussion equipment [Add to Longdo]
Diskussionsveranstaltung {f} | Diskussionsveranstaltungen {pl}discussion meeting | discussion meetings [Add to Longdo]
Lagebesprechung {f} | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
インラインディスカッション[inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion [Add to Longdo]
オープンディスカッション[o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting) [Add to Longdo]
グループディスカッション[guru-pudeisukasshon] (n) group discussion [Add to Longdo]
ディスカッション[deisukasshon] (n,vs) discussion; (P) [Add to Longdo]
パネルディスカッション[panerudeisukasshon] (n) panel discussion [Add to Longdo]
フォーラムディスカッション[fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion [Add to Longdo]
レスアンカー[resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
画談[がだん, gadan] (n) discussions on art and painting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discussion
   n 1: an extended communication (often interactive) dealing with
      some particular topic; "the book contains an excellent
      discussion of modal logic"; "his treatment of the race
      question is badly biased" [syn: {discussion}, {treatment},
      {discourse}]
   2: an exchange of views on some topic; "we had a good
     discussion"; "we had a word or two about it" [syn:
     {discussion}, {give-and-take}, {word}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top