ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discuss

D IH0 S K AH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discuss-, *discuss*, discus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discuss(vt) สนทนา, See also: แลกเปลี่ยนความเห็น, ปรึกษาหารือ, อภิปราย, ถกเถียง, ถกปัญหา, Syn. consult, analyze, criticize, confabulate
discussion(n) การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
discuss with(phrv) อภิปรายกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate, argue
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย

English-Thai: Nontri Dictionary
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Discussionการอภิปราย,อภิปราย,วิจารณ์ผล,วิจารณ์ [การแพทย์]
Discussion, Lectureการใช้วิธีอภิปราย [การแพทย์]
Discussion, Panelการอภิปรายหมู่,การอภิปรายเป็นคณะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discussA concrete plan evolved after much discussion.
discussA discussion of the proposal seems to be in order.
discussAfter three hours of discussion we got nowhere.
discussAfter we had tea, we began the discussion.
discussAll we need now is action, not discussion.
discussA long discussion boiled down to a realistic conclusion.
discussAn executive council was formed to discuss the new proposal.
discussA panel of experts discussed the plan.
discussA problem suitable for class discussion.
discussAs far as I'm concerned the topic is worth discussing.
discussAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
discussAs to that subject, we will discuss it later.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกปัญหา(v) discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai Definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
อภิปราย(v) debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai Definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
คิดเห็น(v) comment, See also: discuss, criticize, deem, judge, Syn. มีทรรศนะ, มีข้อคิด, วิพากษ์วิจารณ์, Example: ผู้ร่วมอภิปรายต่างก็คิดเห็นต่างกันไปในหัวข้อที่ว่า คนชราน่าเห็นใจกว่าเด็ก
ถก(v) discuss, See also: debate, argue, dispute, Example: เรื่องนี้ผมอยากเอามาถกกันดู ดูว่ามันจะกลายเป็นภาษาสำหรับอนาคตของเราจริงหรือ, Thai Definition: ยกขึ้นมาพิจารณากันด้วยเหตุผล
ประคารม(v) argue, See also: discuss, dispute, quarrel, Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ตีฝีปากกัน, ถกเถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: สามีภรรยาคู่นี้ประคารมกันเป็นประจำ
สนทนา(v) discuss, See also: talk, converse, Syn. เจรจา, คุย, Example: วันนี้ผมได้สนทนากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงกล้วยไม้, Thai Definition: พูดกันไปมาด้วยเรื่องต่างๆ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (n) EN: discussion  FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
เจรจา[jēnrajā = jēnjā] (v) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views  FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จุดไต้ตำตอ[jut tai tam tø] (v, exp) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks
การอภิปราย[kān aphiprāi] (n) EN: discussion  FR: discussion [f] ; débat [m]
การอภิปรายเจาะลึก[kān aphiprāi jǿ leuk] (n, exp) EN: in-depth discussion  FR: discussion approfondie [f]
การอภิปรายคู่ขนาน[kān aphiprāi khūkhanān] (n, exp) EN: parallel discussion  FR: discussions parallèles [fpl]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[kān aphiprāi phūchamnān phisēt] (n, exp) EN: panel discussion
การพูดคุย[kān phūtkhui] (n) EN: discussion  FR: discussion [m]
การปรึกษาหารือกัน[kān preuksāhāreū kan] (n, exp) EN: consultation ; deliberation ; discussion

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCUSS D IH0 S K AH1 S
DISCUSSED D IH0 S K AH1 S T
DISCUSSES D IH0 S K AH1 S AH0 Z
DISCUSSES D IH0 S K AH1 S IH0 Z
DISCUSSING D IH0 S K AH1 S IH0 NG
DISCUSSION D IH0 S K AH1 SH AH0 N
DISCUSSIONS D IH0 S K AH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discuss (v) dˈɪskˈʌs (d i1 s k uh1 s)
discussed (v) dˈɪskˈʌst (d i1 s k uh1 s t)
discusses (v) dˈɪskˈʌsɪz (d i1 s k uh1 s i z)
discussing (v) dˈɪskˈʌsɪŋ (d i1 s k uh1 s i ng)
discussion (n) dˈɪskˈʌʃən (d i1 s k uh1 sh @ n)
discussions (n) dˈɪskˈʌʃənz (d i1 s k uh1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
说道[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ, / ] discuss, #1,093 [Add to Longdo]
研讨会[yán tǎo huì, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] discussion forum; seminar, #5,937 [Add to Longdo]
研讨[yán tǎo, ㄧㄢˊ ㄊㄠˇ, / ] discussion, #10,937 [Add to Longdo]
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ, / ] discuss; deliberate, #13,288 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
インラインディスカッション[inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion [Add to Longdo]
オープンディスカッション[o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting) [Add to Longdo]
グループディスカッション[guru-pudeisukasshon] (n) group discussion [Add to Longdo]
ディスカッション[deisukasshon] (n,vs) discussion; (P) [Add to Longdo]
パネルディスカッション[panerudeisukasshon] (n) panel discussion [Add to Longdo]
フォーラムディスカッション[fo-ramudeisukasshon] (n) forum discussion [Add to Longdo]
レスアンカー[resuanka-] (n) {comp} (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
画談[がだん, gadan] (n) discussions on art and painting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discuss
   v 1: to consider or examine in speech or writing; "The author
      talks about the different aspects of this question"; "The
      class discussed Dante's `Inferno'" [syn: {discourse}, {talk
      about}, {discuss}]
   2: speak with others about (something); talk (something) over in
     detail; have a discussion; "We discussed our household
     budget" [syn: {hash out}, {discuss}, {talk over}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top