ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discredit

D IH0 S K R EH1 D AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discredit-, *discredit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discredit(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การสูญเสียชื่อเสียง, Syn. disesteem, disrepute, Ant. grace
discredit(vt) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: ทำลายชื่อเสียง, Syn. dishonor, disgrace, scandalize, Ant. honor
discreditable(adj) ที่เสื่อมเสีย, See also: ที่ขายหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discredit(ดิส'เครดิท) vt. ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,ทำให้สูญเสียความเชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้ไม่เชื่อ. n. ความไม่เชื่อถือ,การสูญเสียชื่อเสียง,สิ่งที่ทำให้เสียชื่อ, Syn. disparage, slur
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ,เสียหน้า,น่าขายหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
discredit(vt) ทำให้ไม่เชื่อถือ,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียชื่อเสียง
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอับอายขายหน้า(n) shamefulness, See also: discredit, dishonour, disgrace, infamy, ignominy, Example: เขาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง, Thai Definition: การอายไม่กล้าสู้หน้า
เสียราศี(v) discredit, See also: disparage, disgrace, tarnish, undermine, Syn. เสียสง่า, เสียศักดิ์ศรี, เสื่อมราศี, Example: หากการกระทำใดที่กระทำแล้วทำให้เสียราศี ให้โทษ ผู้มีสติก็ควรยับยั้งการกระทำนั้น
ทำลายเกียรติ(v) discredit, See also: disgrace, Ant. มีเกียรติ, Thai Definition: ทำให้เกียรติหมดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อมเสีย[khwām seūamsīa] (n) EN: disgrace ; ignominy ; dishonour ; discredit
เสียชื่อ[sīacheū] (v) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name  FR: salir (la réputation) (fig.) ; discréditer
ทำลาย[thamlāi] (v) EN: discredit ; tarnish ; damage  FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)
ทำลายเกียรติ[thamlāi kīet] (v, exp) EN: discredit ; disgrace  FR: discréditer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCREDIT D IH0 S K R EH1 D AH0 T
DISCREDITS D IH0 S K R EH1 D AH0 T S
DISCREDITED D IH0 S K R EH1 D IH0 T IH0 D
DISCREDITING D IH0 S K R EH1 D AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discredit (v) dˈɪskrˈɛdɪt (d i1 s k r e1 d i t)
discredits (v) dˈɪskrˈɛdɪts (d i1 s k r e1 d i t s)
discredited (v) dˈɪskrˈɛdɪtɪd (d i1 s k r e1 d i t i d)
discrediting (v) dˈɪskrˈɛdɪtɪŋ (d i1 s k r e1 d i t i ng)
discreditable (j) dˈɪskrˈɛdɪtəbl (d i1 s k r e1 d i t @ b l)
discreditably (a) dˈɪskrˈɛdɪtəbliː (d i1 s k r e1 d i t @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity) [Add to Longdo]
失態(P);失体[しったい, shittai] (n) mismanagement; fault; error; failure; disgrace; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) [Add to Longdo]
不信用[ふしんよう, fushinyou] (n) distrust; discredit [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discredit
   n 1: the state of being held in low esteem; "your actions will
      bring discredit to your name"; "because of the scandal the
      school has fallen into disrepute" [syn: {disrepute},
      {discredit}] [ant: {reputation}, {repute}]
   v 1: cause to be distrusted or disbelieved; "The paper
      discredited the politician with its nasty commentary"
   2: damage the reputation of; "This newspaper story discredits
     the politicians" [syn: {discredit}, {disgrace}]
   3: reject as false; refuse to accept [syn: {disbelieve},
     {discredit}] [ant: {believe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top