ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discovery

D IH0 S K AH1 V ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discovery-, *discovery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discovery(n) การค้นพบ, See also: การเปิดเผย, Syn. exposure, disclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day

English-Thai: Nontri Dictionary
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery and inspection of documentsการให้แสดงเอกสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery coverความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery periodระยะตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery, right ofสิทธิเหนือดินแดนที่ค้นพบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
Discovery (Law)การไต่สวน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Discovery and explorationการค้นพบและการสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discoveryAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
discoveryChance led to the discovery of the new island.
discoveryColumbus' discovery of America was accidental.
discoveryHe made an important discovery.
discoveryHe made an important scientific discovery.
discoveryHe made a very valuable discovery.
discoveryHe was sure that he would make a new discovery some day.
discoveryHis discovery gave rise to a revolution in transport.
discoveryHis scientific discovery unlocked many mysteries.
discoveryHow is the discovery related to the progress of science?
discoveryI do not make much of that discovery.
discoveryI was surprised at the discovery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้นพบ[kān khonphop] (n) EN: discovery  FR: découverte [f]
สิ่งที่ค้นพบ[sing thī khonphop] (n, exp) EN: discovery  FR: découverte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V ER0 IY0
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V R IY0
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V ER0 IY0 Z
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V R IY0 Z
DISCOVERY(2) D IH2 S K AH1 V R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discovery (n) dˈɪskˈʌvəriː (d i1 s k uh1 v @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entdeckung {f} | Entdeckungen {pl} | eine revolutionierende Entdeckungdiscovery | discoveries | a revolutionary discovery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery [Add to Longdo]
ディスカバリー[deisukabari-] (n) discovery [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
科学的発見[かがくてきはっけん, kagakutekihakken] (n) scientific discovery [Add to Longdo]
顕露[けんろ, kenro] (n,vs) discovery; detection; exposure [Add to Longdo]
再発見[さいはっけん, saihakken] (n,vs) rediscovery [Add to Longdo]
情報開示[じょうほうかいじ, jouhoukaiji] (n) information discovery; disclosure of information [Add to Longdo]
新開発[しんかいはつ, shinkaihatsu] (n) new development; new discovery [Add to Longdo]
新発見[しんはっけん, shinhakken] (n) new discovery; new invention [Add to Longdo]
新発明[しんはつめい, shinhatsumei] (n) new invention (discovery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discovery
   n 1: the act of discovering something [syn: {discovery}, {find},
      {uncovering}]
   2: something that is discovered
   3: a productive insight [syn: {discovery}, {breakthrough},
     {find}]
   4: (law) compulsory pretrial disclosure of documents relevant to
     a case; enables one side in a litigation to elicit
     information from the other side concerning the facts in the
     case

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top