ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discover

D IH0 S K AH1 V ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discover-, *discover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discover(vt) ค้นพบ, See also: เจอ, พบ, ค้นหา, ตรวจพบ, ทำให้รู้กันทั่ว, Syn. find, meet, encounter
discovery(n) การค้นพบ, See also: การเปิดเผย, Syn. exposure, disclosure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discover(ดิสคัฟ'เวอะ) vt. ค้นพบ,มองออก,เปิดเผย., See also: discoverable adj. ดูdiscover discoverer n. ดูdiscover, Syn. discern, Ant. miss
discovery(ดิสคัฟ'เวอรี) n. การค้นพบ,สิ่งที่ค้นพบ,การเปิดเผย,การแสดงตัว, Syn. finding
discovery dayn. ดูColumbus Day

English-Thai: Nontri Dictionary
discover(vt) พบ,ค้นพบ,เปิดเผย
discoverer(n) ผู้ค้นพบ,ผู้พบ
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery and inspection of documentsการให้แสดงเอกสารเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery coverความคุ้มครองเมื่อตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery periodระยะตรวจพบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discovery, right ofสิทธิเหนือดินแดนที่ค้นพบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discoveries in geographyการค้นพบ [TU Subject Heading]
Discoveries in scienceการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Discoveries in scienceการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
Discovery (Law)การไต่สวน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Discovery and explorationการค้นพบและการสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discoverAmerica was discovered by Columbus in 1492.
discoverAs a matter of fact, all great discoverers have been regarded as dreamers.
discoverAs scientists keep insisting, there is neither good nor bad in any scientific discovery.
discoverBy whom was the island discovered?
discoverCancer can be cured if discovered in time.
discoverCaptain Cook discovered those islands.
discoverChance led to the discovery of the new island.
discoverColumbus discovered America.
discoverColumbus discovered America in 1492.
discoverColumbus' discovery of America was accidental.
discoverDiscover a way around the situation.
discoverDoctors have discovered some starting facts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ค้นพบ(n) discoverer, Example: คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก
พบ(v) find, See also: discover, find out, detect, Syn. เจอ, ค้นพบ, Example: จากการทดสอบพบว่าดิสค์หน้าเดียวจะมีความจุ 3979 จุดต่อเรเดียน
ค้นพบ(v) discover, See also: see about, find out, rummage, Syn. พบ, ค้นเจอ, Example: โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ที่ยังไม่มีใครไปถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับได้[jap dāi] (adj) EN: detected : noticed ; discovered
เจอ[joē] (v) EN: find ; discover  FR: trouver
การค้นพบ[kān khonphop] (n) EN: discovery  FR: découverte [f]
ค้นพบ[khonphop] (v) EN: discover ; see about ; find out ; rummage  FR: découvrir ; dénicher
สิ่งที่ค้นพบ[sing thī khonphop] (n, exp) EN: discovery  FR: découverte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOVER D IH0 S K AH1 V ER0
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V ER0 IY0
DISCOVERS D IH0 S K AH1 V ER0 Z
DISCOVERY D IH0 S K AH1 V R IY0
DISCOVERER D IH0 S K AH1 V AH0 R ER0
DISCOVERED D IH0 S K AH1 V ER0 D
DISCOVERIES D IH0 S K AH1 V ER0 IY0 Z
DISCOVERING D IH0 S K AH1 V ER0 IH0 NG
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V R IY0 Z
DISCOVERY'S D IH0 S K AH1 V ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discover (v) dˈɪskˈʌvər (d i1 s k uh1 v @ r)
discovers (v) dˈɪskˈʌvəz (d i1 s k uh1 v @ z)
discovery (n) dˈɪskˈʌvəriː (d i1 s k uh1 v @ r ii)
discovered (v) dˈɪskˈʌvəd (d i1 s k uh1 v @ d)
discoverer (n) dˈɪskˈʌvərər (d i1 s k uh1 v @ r @ r)
discoverers (n) dˈɪskˈʌvərəz (d i1 s k uh1 v @ r @ z)
discoveries (n) dˈɪskˈʌvərɪz (d i1 s k uh1 v @ r i z)
discovering (v) dˈɪskˈʌvərɪŋ (d i1 s k uh1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所发现[suǒ fā xiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] discovered; what one discovers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery [Add to Longdo]
ディスカバー[deisukaba-] (n) discover; (P) [Add to Longdo]
ディスカバラー[deisukabara-] (n) discoverer [Add to Longdo]
ディスカバラーニセン[deisukabara-nisen] (n) {comp} Discoverer2000 [Add to Longdo]
ディスカバリー[deisukabari-] (n) discovery [Add to Longdo]
ニューネッシー[nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
科学的発見[かがくてきはっけん, kagakutekihakken] (n) scientific discovery [Add to Longdo]
見つかる(P);見付かる(P)[みつかる, mitsukaru] (v5r,vi) (uk) to be found; to be discovered; (P) [Add to Longdo]
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discover
   v 1: discover or determine the existence, presence, or fact of;
      "She detected high levels of lead in her drinking water";
      "We found traces of lead in the paint" [syn: {detect},
      {observe}, {find}, {discover}, {notice}]
   2: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   3: make a discovery, make a new finding; "Roentgen discovered
     X-rays"; "Physicists believe they found a new elementary
     particle" [syn: {discover}, {find}]
   4: make a discovery; "She found that he had lied to her"; "The
     story is false, so far as I can discover" [syn: {discover},
     {find}]
   5: find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old
     tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck
     the main path to the lake" [syn: {fall upon}, {strike}, {come
     upon}, {light upon}, {chance upon}, {come across}, {chance
     on}, {happen upon}, {attain}, {discover}]
   6: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   7: see for the first time; make a discovery; "Who discovered the
     North Pole?"
   8: identify as in botany or biology, for example [syn:
     {identify}, {discover}, {key}, {key out}, {distinguish},
     {describe}, {name}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top