ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discord

D IH1 S K AO0 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discord-, *discord*, discor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discord(n) ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้ง, Syn. conflict, friction, Ant. agreement, feud
discord(vi) ไม่ลงรอยกัน, See also: ขัดแย้งกัน, Syn. disagree, differ, Ant. agree
discordant(adj) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. contradictory, adversative, Ant. agreeable, similar
discordance(n) ความบาดหมาง, See also: ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะวิวาท, Syn. disagreement, dispute
discord from(phrv) ไม่สอดคล้องกับ, See also: ไม่เห็นด้วยกับ
discord with(phrv) ไม่สอดคล้องกับ, See also: ไม่เห็นด้วยกับ
discordantly(adv) อย่างไม่สอดคล้องกัน, See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement, strife
discordance(ดิสคอร์'เดินซฺ) n. ภาวะที่ไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประสานกัน, Syn. conflict
discordancy(-คอร์'เดินซี) n. ดูdiscordance
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory

English-Thai: Nontri Dictionary
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discordanat drainageทางน้ำไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordance๑. การแทรกซอนไม่ร่วมแนว๒. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discordA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
discordAt length the discord between them came to an end.
discordI'm afraid of discord arising with my husband so I'm turning a blind eye to his mistress.
discordSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปร่ง(adj) discordant, See also: out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่งๆ, Example: คนไทยบางคนเห็นว่าฝรั่งที่พูดไทยด้วยเสียงที่แปร่งมีความน่าเอ็นดู, Thai Definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติในหมู่คณะ
แปร่งหู(adj) discordant, See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune, Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ, Example: เขาอ่านจดหมายด้วยน้ำเสียงที่แปร่งหู, Thai Definition: ที่มีสำเนียงผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจากที่พูดกันเป็นปกติ
เสียงแตก(v) discordant, See also: disagreeing, Example: แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกรงว่าหลายๆ พรรคจะเสียงแตกตอนโหวต, Thai Definition: ไม่เห็นด้วย, ความเห็นไม่พ้องกัน
ความระหองระแหง(n) discord, See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome, Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: ความระหองระแหงในบ้านเกิดจากพ่อไปมีเมียน้อย, Thai Definition: ความไม่ลงรอยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดใจ[phitjai] (v) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up  FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผิดพ้องหมองใจ[phitphøng-møngjai] (v) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy
ผิดเส้น[phit sen] (adj) EN: dissident ; discordant
แตกแยก[taēkyaēk] (v) EN: split up ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited  FR: se diviser; se désunir

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCORD D IH1 S K AO0 R D
DISCORDANT D IH0 S K AO1 R D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discord (n) dˈɪskɔːd (d i1 s k oo d)
discords (n) dˈɪskɔːdz (d i1 s k oo d z)
discordant (j) dˈɪskˈɔːdənt (d i1 s k oo1 d @ n t)
discordance (n) dˈɪskˈɔːdəns (d i1 s k oo1 d @ n s)
discordantly (a) dˈɪskˈɔːdəntliː (d i1 s k oo1 d @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不调和[bù tiáo hé, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, / 調] discord [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火水[ひみず, himizu] (n) (as discordant as) fire and water [Add to Longdo]
確執[かくしつ, kakushitsu] (n,vs) discord; antagonism; (P) [Add to Longdo]
葛藤[かっとう, kattou] (n,vs) conflict; complication; troubles; discord; (P) [Add to Longdo]
骨肉相食[こつにくそうしょく, kotsunikusoushoku] (n) blood feud; domestic discord [Add to Longdo]
事を好む[ことをこのむ, kotowokonomu] (exp,v5m) to revel in trouble and discord; to be bent on making trouble; to like starting fights [Add to Longdo]
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict [Add to Longdo]
仲違い[なかたがい, nakatagai] (n,vs) discord; breaking up (e.g. friendship) [Add to Longdo]
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord [Add to Longdo]
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup [Add to Longdo]
内訌[ないこう, naikou] (n,vs) internal or domestic discord [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discord
   n 1: lack of agreement or harmony [syn: {discord}, {strife}]
   2: disagreement among those expected to cooperate [syn:
     {discord}, {dissension}]
   3: a harsh mixture of sounds [syn: {discordance}, {discord}]
   4: strife resulting from a lack of agreement [syn: {discord},
     {discordance}]
   v 1: be different from one another [syn: {disagree},
      {disaccord}, {discord}] [ant: {agree}, {check},
      {correspond}, {fit}, {gibe}, {jibe}, {match}, {tally}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top