ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontinues

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontinues-, *discontinues*, discontinue
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinues (v) dˌɪskəntˈɪnjuːz (d i2 s k @ n t i1 n y uu z)
discontinue (v) dˌɪskəntˈɪnjuː (d i2 s k @ n t i1 n y uu)
discontinued (v) dˌɪskəntˈɪnjuːd (d i2 s k @ n t i1 n y uu d)
discontinuing (v) dˌɪskəntˈɪnjuːɪŋ (d i2 s k @ n t i1 n y uu i ng)
discontinuity (n) dˌɪskəntɪnjˈuɪtiː (d i2 s k @ n t i n y u1 i t ii)
discontinuous (j) dˌɪskəntˈɪnjuəʳs (d i2 s k @ n t i1 n y u@ s)
discontinuance (n) dˌɪskəntˈɪnjuəʳns (d i2 s k @ n t i1 n y u@ n s)
discontinuances (n) dˌɪskəntˈɪnjuəʳnsɪz (d i2 s k @ n t i1 n y u@ n s i z)
discontinuities (n) dˌɪskəntɪnjˈuɪtɪz (d i2 s k @ n t i n y u1 i t i z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinue(vt) ทำให้หยุด, See also: ทำให้ไม่ต่อเนื่อง, ทำให้ชะงัก, หยุด, Syn. end, stop, terminate, Ant. begin, start
discontinue(vi) หยุด, See also: ไม่ต่อเนื่อง, ชะงัก, Syn. end, stop, Ant. begin, start
discontinuity(n) ความไม่ต่อเนื่อง, See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ, Syn. blank, breach, gap, lapse
discontinuous(adj) ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, See also: ซึ่งไม่ราบรื่น, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
discontinuance(n) การหยุด, See also: การหยุดชะงัก, ความต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease, stop, drop
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
discontinuous(ดิสคันทิน'นิวเอิส) adj. ไม่ต่อเนื่องกัน,ไม่ปะติดปะต่อ,หยุด,ขาดจากกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
discontinue(vi, vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
removable discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องขจัดได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ [มีความหมายเหมือนกับ jump discontinuity] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
jump discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องกระโดด [มีความหมายเหมือนกับ ordinary discontinuity] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Mohorovicic Discontinuityแนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discontinuityความไม่ต่อเนื่อง, การขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discontinuousไม่ต่อเนื่อง, ขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discontinuous variableตัวแปรไม่ต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
voluntary discontinuanceการละทิ้งคดีโดยสมัครใจ (ของโจทก์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of discontinuanceคำบอกกล่าวขอยุติคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbide, Discontinuousชนิดตกตะกอนไม่ติดต่อกัน [การแพทย์]
Data, Discontinuousข้อมูลมีลักษณะไม่ต่อเนื่องกัน,ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องกัน [การแพทย์]
Discontinuityขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Discontinuousไม่ต่อเนื่อง [การแพทย์]
discontinuous variationความแปรผันไม่ต่อเนื่อง, ความแตกต่างของลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มประชากรที่ต่างกันอย่างชัดเจน  เช่น ลักษณะตาชั้นเดียวกับตา 2 ชั้นของคน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะดุด(v) discontinue, See also: cease, stop, Syn. หยุด, ชะงัก, ติดขัด, Ant. ราบรื่น
ยั้ง(v) halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
ขาดตอน(v) discontinue, See also: be disconnected, Syn. ชะงัก, หยุด, ขาดช่วง, Ant. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป, Example: เป็นเพราะไฟดับ หนังก็เลยขาดตอนไป, Thai Definition: เกิดการหยุดชะงักกลางคันทำให้ไม่ปะติดปะต่อกัน
งด(v) stop, See also: halt, discontinue, cease, give up, quit, cancel, Syn. ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น, Ant. เริ่ม, ดำเนินต่อไป, Example: สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว, Thai Definition: ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ
เจ๊า(v) discontinue, See also: draw, be finished, be equal, Syn. หายกัน, Example: เรื่องนี้เจ๊ากันไป, Thai Definition: เลิกแล้วต่อกัน ไม่มีอะไรติดค้าง
ทิ้งฟ้อง(v) discontinue, See also: abandon a legal case, Example: เขาจำเป็นต้องทิ้งฟ้องคดีนี้, Thai Definition: การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลย และไม่แจ้งให้ศาลทราบเหตุแห่งการเพิกเฉยเช่นว่านั้น ภายในกำหนด 7 วันภายหลังที่ได้เสนอคำฟ้องแล้ว, Notes: (กฎหมาย)
การระงับ(n) suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
การชะงัก(n) standstill, See also: discontinuity, interruption, Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก, Example: เกิดการชะงักในการผลิตสินค้าเนื่องจากคนงานประท้วง, Thai Definition: การหยุดลงกลางคันทันที
สะดุด(v) break off, See also: suspend, discontinue, be interrupted, end or stop suddenly, balk, pull the plug on, Syn. ชะงัก, หยุด, Example: เมื่อทำการตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรสะดุดกับตัวเลขเหล่า นี้และเซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินไปเลย
การสะดุด(n) suspension, See also: discontinuance, Syn. การชะงัก, การหยุด, การติดขัด, Example: การที่พนักงานไม่สามารถรวมพลังและสามัคคีได้อย่างกลมเกลียวทำให้งานเกิดการสะดุด ไม่สามารถบรรลุเป้าได้ดีตามที่ต้องการ
ขาดช่วง(v) cease, See also: pause, stop, discontinue, suspend, Syn. ทิ้งช่วง, Example: การสงครามของไทยกับพม่าขาดช่วงมาตั้งแต่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรราช
สิ้นสุดลง(v) terminate, See also: end, stop, cease, expire, discontinue, Ant. เริ่มต้นขึ้น, Example: เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี อายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็จะสิ้นสุดลงตามวาระ, Thai Definition: ไม่มีต่อไปอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง[fangchan mai tøneūang] (n, exp) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [f]
เป็นพัก ๆ[pen phak-phak] (adj) FR: intermittent ; discontinu
ระงับ[ra-ngap] (v) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate  FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
สิ้นสุดลง[sinsut long] (v, exp) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue
ยั้ง[yang] (v) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb  FR: retenir ; arrêter
หยุด[yut] (v) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate  FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTINUE D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0
DISCONTINUED D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 D
DISCONTINUING D IH0 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 IH0 NG
DISCONTINUITY D IH0 S K AA2 N T IH0 N UW1 IH0 T IY0
DISCONTINUANCE D IH2 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 N S
DISCONTINUATION D IH2 S K AH0 N T IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中断[zhōng duàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ, / ] to discontinue; to break off, #7,070 [Add to Longdo]
中止[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, ] to cease; to suspend; to break off; to stop; to discontinue, #12,645 [Add to Longdo]
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate, #22,212 [Add to Longdo]
不连续面[bù lián xù miàn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] surface of discontinuity [Add to Longdo]
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho [Add to Longdo]
莫霍洛维奇不连续面[Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Mohorovichich discontinuity (lower boundary of the earth's lithosphere); abbr. to Moho 莫霍面 [Add to Longdo]
莫霍面[Mò huò miàn, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ, ] Moho (Mohorovichich discontinuity, the lower boundary of the earth's lithosphere) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]
Sprungstelle {f} [math.]jump discontinuity [Add to Longdo]
Unstetigkeit {f}; Unterbrechung {f}discontinuity [Add to Longdo]
Unterbrechung {f} | Unterbrechungen {pl}discontinuity | discontinuities [Add to Longdo]
Unterbrechung {f}; Einstellung {f}discontinuation [Add to Longdo]
Unterbrechung {f}discontinuance [Add to Longdo]
abbrechento discontinue [Add to Longdo]
diskontinuierlich {adj}discontinuous [Add to Longdo]
hebbare Unstetigkeit {f} [math.]removable discontinuity [Add to Longdo]
unstetig [math.] {adj}discontinuous [Add to Longdo]
unterbrachdiscontinued [Add to Longdo]
unterbrechen; einstellen | unterbrechend; einstellend | unterbrochen; eingestellt | unterbrichtto discontinue | discontinuing | discontinued | discontinues [Add to Longdo]
unterbrochen {adj}discontinuous [Add to Longdo]
unzusammenhängend {adv}discontinuously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトレット(P);アウトゥレット[autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
ディスコン[deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller [Add to Longdo]
モホロビチッチ不連続面;モホロヴィチッチ不連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity [Add to Longdo]
モホ面[モホめん, moho men] (n) (abbr) (See モホロビチッチ不連続面) Moho (Mohorovicic discontinuity) [Add to Longdo]
止めになる[やめになる, yameninaru] (exp) to be given up; to be discontinued [Add to Longdo]
絶える(P);断える[たえる, taeru] (v1,vi) (1) to die out; to peter out; to become extinct; (2) to cease; to be stopped; to be discontinued; to be cut off; (P) [Add to Longdo]
打ち切り[うちきり, uchikiri] (n) end; close; finish; discontinuance; (P) [Add to Longdo]
打ち切る(P);打切る[うちきる, uchikiru] (v5r,vt) to stop; to abort; to discontinue; to close; (P) [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P) [Add to Longdo]
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order [Add to Longdo]
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃刊[はいかん, haikan] (n,vs) ceasing to publish; discontinuance of publication [Add to Longdo]
廃業[はいぎょう, haigyou] (n,vs) cessation of business; discontinuation of business; (P) [Add to Longdo]
廃線[はいせん, haisen] (n) abandoned railway line; closed railway line; discontinued line [Add to Longdo]
非連続[ひれんぞく, hirenzoku] (n) (See 不連続・ふれんぞく) discontinuity [Add to Longdo]
非連続的[ひれんぞくてき, hirenzokuteki] (adj-na) discontinuous [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞく, furenzoku] (adj-na,n) discontinuity [Add to Longdo]
不連続線[ふれんぞくせん, furenzokusen] (n) (weather-related) line of discontinuity [Add to Longdo]
閉山[へいざん, heizan] (n,vs) (1) end the climbing season; closure of a mountain to climbers; (2) closing a mine; discontinuation of mining [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中止[ちゅうし, chuushi] discontinuation (vs) [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top