ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontinuance

D IH2 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontinuance-, *discontinuance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinuance(n) การหยุด, See also: การหยุดชะงัก, ความต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสะดุด(n) suspension, See also: discontinuance, Syn. การชะงัก, การหยุด, การติดขัด, Example: การที่พนักงานไม่สามารถรวมพลังและสามัคคีได้อย่างกลมเกลียวทำให้งานเกิดการสะดุด ไม่สามารถบรรลุเป้าได้ดีตามที่ต้องการ

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTINUANCE D IH2 S K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinuance (n) dˌɪskəntˈɪnjuəʳns (d i2 s k @ n t i1 n y u@ n s)
discontinuances (n) dˌɪskəntˈɪnjuəʳnsɪz (d i2 s k @ n t i1 n y u@ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
打ち切り[うちきり, uchikiri] (n) end; close; finish; discontinuance; (P) [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] (n,vs) suspension; stoppage; discontinuance; interruption; (P) [Add to Longdo]
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order [Add to Longdo]
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
廃刊[はいかん, haikan] (n,vs) ceasing to publish; discontinuance of publication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinuance
   n 1: the act of discontinuing or breaking off; an interruption
      (temporary or permanent) [syn: {discontinuance},
      {discontinuation}] [ant: {continuance}, {continuation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top