ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disconnect

D IH0 S K AH0 N EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconnect-, *disconnect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconnect(vt) ตัดขาดจากกัน, See also: แยกออกจากกัน, แบ่งออก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join
disconnect(vi) ตัดออก, See also: แยกจากกัน, แบ่งแยก, Syn. divide, part, Ant. unite, connect
disconnected(adj) ซึ่งตัดออกจากกัน, See also: ซึ่งแยกออกจากกัน, Syn. disjointed
disconnection(n) การตัดขาด, See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก, Syn. detachment, parting, disunion
disconnect from(phrv) ทำให้...ไม่ติดต่อกับ, See also: ทำให้....ไม่ติดต่อกับ, ทำให้...ไม่ใช้ร่วมกับ
disconnect with(phrv) ทำให้ไม่ติดต่อกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectvt. ตัด,แยก., See also: disconnecter n . disconnective adj.
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion

English-Thai: Nontri Dictionary
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disconnected setเซตไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disconnectOh, I was disconnected.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องขัดขวาง[khreūang khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; resistance ; disconnector

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONNECT D IH0 S K AH0 N EH1 K T
DISCONNECTS D IH0 S K AH0 N EH1 K T S
DISCONNECTED D IH2 S K AH0 N EH1 K T IH0 D
DISCONNECTING D IH2 S K AH0 N EH1 K T IH0 NG
DISCONNECTION D IH2 S K AH0 N EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconnect (v) dˌɪskənˈɛkt (d i2 s k @ n e1 k t)
disconnects (v) dˌɪskənˈɛkts (d i2 s k @ n e1 k t s)
disconnected (v) dˌɪskənˈɛktɪd (d i2 s k @ n e1 k t i d)
disconnecting (v) dˌɪskənˈɛktɪŋ (d i2 s k @ n e1 k t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] disconnected; interrupted; suspended, #11,482 [Add to Longdo]
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] disconnected; cut off, #36,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスコネクト[deisukonekuto] (n) disconnect [Add to Longdo]
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na,n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected [Add to Longdo]
切断[せつだん, setsudan] (n,vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P) [Add to Longdo]
接断[せつだん, setsudan] (n) disconnection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切断[せつだん, setsudan] disconnect [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconnect
   n 1: an unbridgeable disparity (as from a failure of
      understanding); "he felt a gulf between himself and his
      former friends"; "there is a vast disconnect between public
      opinion and federal policy" [syn: {gulf}, {disconnect},
      {disconnection}]
   v 1: pull the plug of (electrical appliances) and render
      inoperable; "unplug the hair dryer after using it" [syn:
      {unplug}, {disconnect}] [ant: {connect}, {plug in}, {plug
      into}]
   2: make disconnected, disjoin or unfasten [ant: {connect},
     {link}, {link up}, {tie}]

Are you satisfied with the result?Discussions