ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disconcert

D IH2 S K AH0 N S ER1 T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconcert-, *disconcert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconcert[VT] ทำให้อึกอัก, See also: ทำให้กระอักกระอ่วนใจ, Syn. discomfit, discompose
disconcerted[ADJ] ซึ่งกระอักกระอ่วนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset

English-Thai: Nontri Dictionary
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well,that's disconcerting.ที่นี่แหละในดีซี ข้อมูลนี้ช่วยอะไรได้บ้างมั้ย L.D.S.K. (2005)
So much choice. It's disconcerting.เยอะจนเลือกไม่ถูก Everyone (2009)
Don't you think that seems a little disconcerting, Scott?นายไม่คิดเหรอว่านั่น มันน่ากระอักกระอ่วนใจ สก็อต Wolf's Bane (2011)
I'm aware this is probably disconcerting news.ฉันรู้ว่า มันอาจจะเป็นข่าวไม่จริง Django Unchained (2012)
It's very disconcerting to discover that the person with whom you share your home, your bed and your heart has been lying to you so convincingly, and I would be a fool not to consider all the things that you have told me were lies.มันกระอักกระอ่วนใจมาก ในการค้นพบ ว่าคนที่คุณอาศัยร่วมบ้าน นอนร่วมเตียงและรักด้วยใจ Damaged (2012)
It's a bit disconcerting to see you out of costume.ที่ค่อนข้างจะกระอักกระอ่วนไปหน่อย ที่เห็นเธออยู่ในชุดนี้ Tricks and Treats (2012)
Well, that's disconcerting.ฟังดูน่ากระอักกระอ่วน Beirut Is Back (2012)
That whole repeating the same day thing, phew, disconcerting.ทุกสิ่งทุกอย่างวนกลับมาที่เดิมซ้ำๆทุกวัน ฟี้ว มันน่ากระอักกระอ่วนใจนะ Fade Into You (2014)
Though it is rather disconcerting.ถึงจะชวนสับสนนิดหน่อย The Sisters Mills (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้อ[V] embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
เฝื่อน[ADJ] uncomfortable, See also: disconcerted, change from the normal, Syn. เจื่อน, Example: สีหน้าเฝื่อนของนิดทำให้คนอื่นรู้ว่านิดทำความผิด, Thai definition: ลักษณะที่วางหน้าไม่สนิทเหมือนกินของมีรสเฝื่อน
ประดักประเดิด[ADV] awkwardly, See also: disconcertingly, inconveniently, Syn. รีๆ รอๆ, ยุ่งยากใจ, สับสน, เก้อเขิน, Example: กริยาท่าทางของเธอเป็นไปอย่างประดักประเดิด, Thai definition: ที่ทำให้รู้สึกลำบากยุ่งยากกายหรือใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONCERT    D IH2 S K AH0 N S ER1 T
DISCONCERTS    D IH2 S K AH0 N S ER1 T S
DISCONCERTING    D IH2 S K AH0 N S ER1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconcert    (v) dˌɪskənsˈɜːʴt (d i2 s k @ n s @@1 t)
disconcerts    (v) dˌɪskənsˈɜːʴts (d i2 s k @ n s @@1 t s)
disconcerted    (v) dˌɪskənsˈɜːʴtɪd (d i2 s k @ n s @@1 t i d)
disconcerting    (v) dˌɪskənsˈɜːʴtɪŋ (d i2 s k @ n s @@1 t i ng)
disconcertingly    (a) dˌɪskənsˈɜːʴtɪŋliː (d i2 s k @ n s @@1 t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P) [Add to Longdo]
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disconcert
   v 1: cause to feel embarrassment; "The constant attention of the
      young man confused her" [syn: {confuse}, {flurry},
      {disconcert}, {put off}]
   2: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
     {untune}, {disconcert}, {discomfit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top