ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disclaim

D IH0 S K L EY1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disclaim-, *disclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ, See also: ปฏิเสธ, Syn. deny, contradict, disaffirm, Ant. comfirm, affirm
disclaim(vi) สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
disclaim(vt) สละสิทธิ์, See also: เลิกสัญญา, Syn. renounce, forswear
disclaimer(n) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ, Syn. denial, rejection, contradiction, Ant. avowal, affirmation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disclaim(vi) งดใช้สิทธิ์เรียกร้อง
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occu

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รับผิดชอบ[mai rapphitchøp] (adj) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility  FR: décliner toute responsabilité
ปัด[pat] (v) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline  FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
สละมรดก[sala møradok] (v, exp) EN: disclaim an inheritance

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCLAIM D IH0 S K L EY1 M
DISCLAIMS D IH0 S K L EY1 M Z
DISCLAIMED D IH0 S K L EY1 M D
DISCLAIMER D IH0 S K L EY1 M ER0
DISCLAIMERS D IH0 S K L EY1 M ER0 Z
DISCLAIMING D IH0 S K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disclaim (v) dˈɪsklˈɛɪm (d i1 s k l ei1 m)
disclaims (v) dˈɪsklˈɛɪmz (d i1 s k l ei1 m z)
disclaimed (v) dˈɪsklˈɛɪmd (d i1 s k l ei1 m d)
disclaimer (n) dˈɪsklˈɛɪmər (d i1 s k l ei1 m @ r)
disclaimers (n) dˈɪsklˈɛɪməz (d i1 s k l ei1 m @ z)
disclaiming (v) dˈɪsklˈɛɪmɪŋ (d i1 s k l ei1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, / ] disclaimer [Add to Longdo]
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] disclaimer; statement denying or limiting responsibility [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
免責[めんせき, menseki] (n,vs,adj-no) exemption from responsibility; disclaimer; (P) [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] (n) disclaimer; exemption clause; waiver clause [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disclaim
   v 1: renounce a legal claim or title to [ant: {claim}, {take}]
   2: make a disclaimer about; "He disclaimed any responsibility"
     [ant: {claim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top