ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discipline

D IH1 S AH0 P L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discipline-, *discipline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discipline(n) การฝึกฝน, Syn. self-control, moderation, Ant. immoderation
discipline(n) การลงโทษ, Syn. punishment, correction
discipline(n) ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
discipline(vt) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย, See also: ทำให้เชื่อฟัง
discipline(vt) ลงโทษ, Syn. punish, crucify, Ant. excuse, pardon
discipline(vt) อบรม, See also: ฝึกฝน, Syn. train, coach, tutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
indiscipline(อินดิส'ซะพลิน) n. การขาดวินัย,การขาดระเบียบวินัย
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย,บังคับ,ลงโทษ,ฝึกฝน,ฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Disciplineระเบียบวินัย,วินัย [การแพทย์]
Discipline of childrenวินัยของเด็ก [TU Subject Heading]
Disciplines, Relatedแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Discipline[ดิสซะพลิน] (n) วิชา, สาขา, วงการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disciplineDiscipline is rather mild at this school.
disciplineDiscipline transformed the child.
disciplineFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
disciplineHe is too young to benefit from firm discipline.
disciplineHe needs discipline.
disciplineHe was subjected to strict military discipline while in the service.
disciplineIt goes without saying military discipline is literally rigid.
disciplineI was brought up under rigid discipline.
disciplineLearning poetry is a good discipline for the memory.
disciplineMilitary discipline is literally rigid.
disciplineNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
disciplineOne's talent is in need of discipline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวินัย(n) discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
ขัดเกลา(v) discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai Definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
ความมีระเบียบวินัย(n) discipline, See also: orderliness, Syn. ความมีวินัย, Example: พ่อแม่ควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้เด็ก
ธรรมวินัย(n) discipline, See also: orderliness, order, control, restraint, Syn. พระธรรมวินัย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: พระธรรมและพระวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[kabin] (n) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system  FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
เคร่งครัดในวินัย[khrengkhrat nai winai] (v, exp) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline
กฎระเบียบ[kot rabīep] (n, exp) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle
กฎยุทธวินัย[kot yutthawinai] (n, exp) EN: military code of conduct ; code of military discipline
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[patibat tām kabin meūang] (v, exp) EN: observe the law and discipline
ผิดวินัย[phit winai] (v, exp) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence  FR: enfreindre la discipline
ปรับอาบัติ[prap ābat] (v, exp) EN: punish the monk who breaks the religious discipline
ระเบียบวินัย[rabīep winai] (n, exp) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics   FR: discipline [f]
ระเบียบวินัยในตลาด[rabīep winai nai talāt] (n, exp) EN: market discipline
รักษาระเบียบวินัย[raksā rabīep winai] (v, exp) EN: maintain discipline

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCIPLINE D IH1 S AH0 P L AH0 N
DISCIPLINED D IH1 S AH0 P L AH0 N D
DISCIPLINES D IH1 S AH0 P L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discipline (v) dˈɪsɪplɪn (d i1 s i p l i n)
disciplined (v) dˈɪsɪplɪnd (d i1 s i p l i n d)
disciplines (v) dˈɪsɪplɪnz (d i1 s i p l i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纪律[jì lǜ, ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ, / ] discipline, #5,528 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji, #7,702 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disziplin {f} | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline [Add to Longdo]
Fachleiter {m}discipline leader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
ディシプリン[deishipurin] (n) (See 規律) discipline [Add to Longdo]
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline [Add to Longdo]
回線制御規則[かいせんせいぎょきそく, kaisenseigyokisoku] (n) line discipline [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] (n) (religious) precept; discipline; commandment; mitzvah; (P) [Add to Longdo]
皆伝[かいでん, kaiden] (n,vs) initiation into an art or discipline [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discipline
   n 1: a branch of knowledge; "in what discipline is his
      doctorate?"; "teachers should be well trained in their
      subject"; "anthropology is the study of human beings" [syn:
      {discipline}, {subject}, {subject area}, {subject field},
      {field}, {field of study}, {study}, {bailiwick}]
   2: a system of rules of conduct or method of practice; "he
     quickly learned the discipline of prison routine"; "for such
     a plan to work requires discipline";
   3: the trait of being well behaved; "he insisted on discipline
     among the troops" [ant: {indiscipline}, {undiscipline}]
   4: training to improve strength or self-control
   5: the act of punishing; "the offenders deserved the harsh
     discipline they received" [syn: {discipline}, {correction}]
   v 1: develop (children's) behavior by instruction and practice;
      especially to teach self-control; "Parents must discipline
      their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
      {train}, {check}, {condition}]
   2: punish in order to gain control or enforce obedience; "The
     teacher disciplined the pupils rather frequently" [syn:
     {discipline}, {correct}, {sort out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top