ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disciple

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disciple-, *disciple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disciple(n) ลูกศิษย์, See also: สานุศิษย์, ศิษย์, ผู้ติดตาม, สาวก, Syn. follower, learner, Ant. agnostic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
disciples of christsนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์มีพิธีล้างบาปโดยการจุ่มน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplesผู้นับถือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discipleship(n) การเป็นศิษย์, การเป็นสาวก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discipleAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
discipleAnd his disciples put their faith in him.
discipleAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
discipleHis disciples recalled what he had said.
discipleHis disciples remembered that is written:
discipleHowever the disciples awoke to that danger.
discipleIt goes without saying that at that time a kind of friendship beyond master and disciple grew between the two of them.
discipleThen an argument developed between some of John's disciples and a certain Jew about purification.
discipleThe next day John was there again with two of his disciples.
discipleWhen the two disciples heard him say this, they followed Jesus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวก(n) disciple, See also: follower, adherent, devotee, Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์, Example: พระอานนท์เป็นสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ศิษย์ของศาสดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลูกศิษย์(n) disciple, See also: follower, adherent, apostle, pupil, student, Syn. ศิษย์, Ant. ครู, อาจารย์, Example: ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์เคารพยกย่องมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูอาจารย์
ลูกศิษย์ลูกหา(n) disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai Definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)
สานุศิษย์(n) disciple, See also: adherent, follower, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: พระเยซูอบรมสานุศิษย์ให้เชื่อในพระยะโฮวา ซึ่งเป็นพระเจ้าเก่าแก่ของชาวยิว, Count Unit: คน, Thai Definition: ศิษย์น้อยใหญ่
ธรรมันเตวาสิก(n) disciple, See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddh, Syn. อันเตวาสิก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เรียนธรรมวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: disciple [m] ; adepte [m]
ลูกศิษย์ลูกหา[lūksit lūk hā] (n, exp) EN: disciples ; followers
สานุศิษย์[sānusit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent  FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[sāwok] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee  FR: disciple [m]
ศิษย์[sit] (n) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCIPLE D IH0 S AY1 P AH0 L
DISCIPLES D IH0 S AY1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disciple (n) dˈɪsˈaɪpl (d i1 s ai1 p l)
disciples (n) dˈɪsˈaɪplz (d i1 s ai1 p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弟子[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, ] disciple; follower, #5,410 [Add to Longdo]
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] disciple; follower of a religion, #23,145 [Add to Longdo]
门徒[mén tú, ㄇㄣˊ ㄊㄨˊ, / ] disciple, #37,589 [Add to Longdo]
门生[mén shēng, ㄇㄣˊ ㄕㄥ, / ] disciple; student (of a famous master), #54,521 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schüler {m} | Schüler {pl}disciple | disciples [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
教え子[おしえご, oshiego] (n) student; disciple; (P) [Add to Longdo]
軍律[ぐんりつ, gunritsu] (n) martial law; articles of war; military disciple; military law [Add to Longdo]
孔門[こうもん, koumon] (n) disciple of Confucius; Confucian school [Add to Longdo]
江湖[ごうこ, gouko] (n) Zen disciples [Add to Longdo]
高足[こうそく, kousoku] (n) best student; leading disciple [Add to Longdo]
高弟[こうてい, koutei] (n) best pupil; leading disciple [Add to Longdo]
使徒[しと, shito] (n,adj-no) apostle; disciple; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disciple
      n 1: someone who believes and helps to spread the doctrine of
           another [syn: {disciple}, {adherent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top