ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discharge

D IH0 S CH AA1 R JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discharge-, *discharge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discharge(n) การขับไล่
discharge(n) การปล่อยออก, See also: การระบายออก
discharge(vt) ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ), See also: ทำตามหน้าที่, Syn. accomplish, achieve, Ant. neglect, ignore
discharge(vi) ปลดออก, See also: ปลดประจำการ, Syn. demobilize, separate
discharge(vt) ปล่อยออก, See also: ขับออก, ส่งออกไป
discharge(vt) ระบายออก, See also: ขับออก, ปล่อยออก
discharge(vt) ไล่ออก, See also: ขับไล่, Syn. dismiss, fire, release
discharge(n) สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา, See also: ของที่ขับออกมา, Syn. secretion
discharge(vt) เอาสินค้าลง
discharge from(phrv) ได้รับอนุญาตให้กลับ, See also: ได้รับอนุญาตให้ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl

English-Thai: Nontri Dictionary
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก,ปลดปล่อย,ยิงปืน,ระบายออก,ปลดประจำการ,ชำระ(หนี้)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. การถอนเรื่อง (จากคณะกรรมาธิการ)๒. การปลด (ทหารออกจากประจำการ)๓. การปลดปล่อย (จากที่คุมขังหรือพันธกรณี)๔. การให้พ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปล่อยตัว (ป. วิ. อาญา)๒. ปลดหนี้, ทำให้หลุดพ้น (จากหนี้) (ก. แพ่ง)๓. ปลดออก, ให้ออก, ให้พ้นจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge airลมปล่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge lineท่อส่งออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge of bankruptการปลดจากล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge of streamอัตราน้ำไหลในลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discharge plenumกล่องจ่ายลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge pressureความดันด้านจ่าย มีความหมายเหมือนกับ outlet pressure [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge temperatureอุณหภูมิทางออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dischargeระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Dischargeตาแฉะ,ขี้ตา,ออกจากโรงพยาบาล,สิ่งไหลออก,การลดประจุไฟฟ้า,สิ่งปลดปล่อย,น้ำเหลือง,มีของไหล,ปล่อยประจุไฟฟ้าออกไป,ถูกขับออกมา [การแพทย์]
Dischargeการจำหน่ายผู้ป่วย [การแพทย์]
Dischargeปริมาณน้ำไหล หรืออัตราน้ำไหล [อุตุนิยมวิทยา]
dischargedischarge, อัตราการไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
discharge carrierdischarge carrier, ทางลำเลียงน้ำทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
discharge hydrographdischarge hydrograph, กราฟน้ำท่า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Discharge Instruction Formใบคำแนะนำก่อนกลับบ้าน [การแพทย์]
Discharge of contractsการเลิกสัญญา [TU Subject Heading]
discharge of streamdischarge of stream, อัตราการไหลของลำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dischargeBecause of a shortage of work, half the staff was discharged.
dischargeHe discharged his duties.
dischargeHe discharged his duties with care.
dischargeHe faithfully discharged his duty.
dischargeHe received an honorable discharge from the army.
dischargeI discharged one of my servants.
dischargeI have a discharge from my left ear.
dischargeI have a discharge from my nipple.
dischargeI have a lot of discharge.
dischargeI have to discharge my duty.
dischargeI was discharged without notice.
dischargeThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด(v) discharge, See also: dismiss, fire, remove, detach, Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง, Example: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว, Thai Definition: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ปลดออก(v) dismiss, See also: discharge, fire, remove, Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก, Example: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง, Thai Definition: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก, Notes: (กฎหมาย)
ปลดระวาง(v) put (a ship) out of commission, See also: discharge, Syn. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ, Example: เรือเดินสมุทรลำนี้ถูกปลดระวางแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เด้ง[deng] (v) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
ฟ้าผ่า[fāphā] (n) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning  FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ขับไล่[khaplai] (v) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge  FR: chasser ; repousser
ขนถ่าย[khonthāi] (v) EN: transfer ; ship ; discharge  FR: décharger

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCHARGE D IH0 S CH AA1 R JH
DISCHARGE D IH1 S CH AA2 R JH
DISCHARGED D IH0 S CH AA1 R JH D
DISCHARGED D IH1 S CH AA2 R JH D
DISCHARGES D IH0 S CH AA1 R JH AH0 Z
DISCHARGES D IH1 S CH AA2 R JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discharge (n) dˈɪstʃaːʤ (d i1 s ch aa jh)
discharge (v) dˈɪstʃˈaːʤ (d i1 s ch aa1 jh)
discharged (v) dˈɪstʃˈaːʤd (d i1 s ch aa1 jh d)
discharges (n) dˈɪstʃaːʤɪz (d i1 s ch aa jh i z)
discharges (v) dˈɪstʃˈaːʤɪz (d i1 s ch aa1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, ] discharge; exhaust (gas etc), #5,762 [Add to Longdo]
排出[pái chū, ㄆㄞˊ ㄔㄨ, ] discharge, #8,265 [Add to Longdo]
排水量[pái shuǐ liàng, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, ] discharge capacity, #35,450 [Add to Longdo]
拔染[bá rǎn, ㄅㄚˊ ㄖㄢˇ, ] discharge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abflussmessung {f}discharge measurement [Add to Longdo]
Ablaufregelventil {n}discharge control valve [Add to Longdo]
Durchschlagverhalten {n} [electr.]discharge behaviour [Add to Longdo]
Einleitung {f} von Schadstoffendischarge of noxious substances [Add to Longdo]
Entladepistole {n}discharge tube [Add to Longdo]
Entladung {f} | elektrostatische Entladung {f}; elektrostatische Ableitung {f} | elektrostatische Auf- und Entladungdischarge | electrostatic discharge (ESD) | electrostatic charging and discharge [Add to Longdo]
Entladungslampe {f} | Entladungslampen {pl}discharge lamp | discharge lamps [Add to Longdo]
Entlassung {f} (aus)discharge (from) [Add to Longdo]
Entlassungspapiere {pl}discharge papers [Add to Longdo]
Förderhöhe {f}discharge head [Add to Longdo]
Nachleitapparat {m}discharge nozzle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
アーク放電[アークほうでん, a-ku houden] (n) arc discharge [Add to Longdo]
ガス放電ディスプレイ[ガスほうでんディスプレイ, gasu houden deisupurei] (n) {comp} gas-discharge display [Add to Longdo]
グロー放電[グローほうでん, guro-houden] (n) glow discharge [Add to Longdo]
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]
コロトロン[korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge) [Add to Longdo]
コロナ放電[コロナほうでん, korona houden] (n) corona discharge [Add to Longdo]
ダム放流[ダムほうりゅう, damu houryuu] (n) dam discharge (e.g. water) [Add to Longdo]
ダム放流水[ダムほうりゅうすい, damu houryuusui] (n) discharge water from a dam [Add to Longdo]
ディスチャージ[deisucha-ji] (n) discharge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discharge
   n 1: the sudden giving off of energy
   2: the act of venting [syn: {discharge}, {venting}]
   3: a substance that is emitted or released [syn: {discharge},
     {emission}]
   4: any of several bodily processes by which substances go out of
     the body; "the discharge of pus" [syn: {discharge},
     {emission}, {expelling}]
   5: electrical conduction through a gas in an applied electric
     field [syn: {discharge}, {spark}, {arc}, {electric arc},
     {electric discharge}]
   6: the pouring forth of a fluid [syn: {discharge}, {outpouring},
     {run}]
   7: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]
   8: a formal written statement of relinquishment [syn: {release},
     {waiver}, {discharge}]
   9: the act of discharging a gun [syn: {discharge}, {firing},
     {firing off}]
   v 1: complete or carry out; "discharge one's duties" [syn:
      {dispatch}, {discharge}, {complete}]
   2: pour forth or release; "discharge liquids"
   3: free from obligations or duties [syn: {free}, {discharge}]
   4: remove the charge from [ant: {charge}]
   5: go off or discharge; "The gun fired" [syn: {fire},
     {discharge}, {go off}]
   6: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
     cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
     {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
     {convict}]
   7: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]
   8: leave or unload; "unload the cargo"; "drop off the passengers
     at the hotel" [syn: {drop}, {drop off}, {set down}, {put
     down}, {unload}, {discharge}]
   9: cause to go off; "fire a gun"; "fire a bullet" [syn: {fire},
     {discharge}]
   10: release from military service [syn: {discharge}, {muster
     out}] [ant: {draft}, {enlist}, {muster in}]
   11: become empty or void of its content; "The room emptied"
     [syn: {empty}, {discharge}] [ant: {fill}, {fill up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top