ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disbursement

D IH2 S B ER1 S M AH0 N T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disbursement-, *disbursement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disbursement[N] การชำระเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursementsค่าใช้จ่ายการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursements clauseข้อกำหนดค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Booth died from trauma from a single gunshot wound to the head with massive skull fracture and disbursement of brain matter.รอ.บูธตายจากบาดแผลสาหัส จากกระสุนนัดเดียวยิงเข้าที่หัว จนกระโหลกแตกละเอียด The Penelope Papers (2011)
An escrow account held at that same institution made a disbursement that day in the same amount.บัญชีค้ำประกันเงินโอนที่ถูกรักษาไว้ ที่ธนาคารเดียวกัน มีการโอนเงินเข้าไปในวันนั้น เป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน Firewall (2012)
I'll buy you some time. Toxin disbursement in five, four, three, two...เดี๋ยวถ่วงเวลาให้ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชำระหนี้[N] settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้จ่าย[n.] (kān chaijāi) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout   
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
เงินทดรองจ่าย[n. exp.] (ngoen thotrøng jāi) EN: advance payment ; disbursement   
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expenses ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge   FR: dépense [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBURSEMENT    D IH2 S B ER1 S M AH0 N T
DISBURSEMENTS    D IH2 S B ER1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disbursement    (n) dˈɪsbˈɜːʴsmənt (d i1 s b @@1 s m @ n t)
disbursements    (n) dˈɪsbˈɜːʴsmənts (d i1 s b @@1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgabe {f} | Ausgaben {pl}disbursement | disbursements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements [Add to Longdo]
支出金[ししゅつきん, shishutsukin] (n) disbursement; payout [Add to Longdo]
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement [Add to Longdo]
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P) [Add to Longdo]
出費[しゅっぴ, shuppi] (n,vs) expenses; disbursements; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disbursement
   n 1: amounts paid for goods and services that may be currently
      tax deductible (as opposed to capital expenditures) [syn:
      {expense}, {disbursal}, {disbursement}]
   2: the act of spending or disbursing money [syn: {spending},
     {disbursement}, {disbursal}, {outlay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top