ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disarray

D IH2 S ER0 EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disarray-, *disarray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disarray(n) ความอลหม่าน, See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, Syn. clutter, confusion, Ant. order, organization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอยกรูด[thøikrūt] (v) EN: flee ; retreat in disarray
ถอยร่น[thøiron] (v) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray

CMU English Pronouncing Dictionary
DISARRAY D IH2 S ER0 EY1
DISARRAY D IH2 S AH0 R EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disarray (v) dˌɪsərˈɛɪ (d i2 s @ r ei1)
disarrays (v) dˌɪsərˈɛɪz (d i2 s @ r ei1 z)
disarrayed (v) dˌɪsərˈɛɪd (d i2 s @ r ei1 d)
disarraying (v) dˌɪsərˈɛɪɪŋ (d i2 s @ r ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
素っ頓狂[すっとんきょう;スットンキョー, suttonkyou ; suttonkyo-] (adj-na,n) wild; in disarray; harum-scarum; hysteric [Add to Longdo]
頓狂[とんきょう, tonkyou] (adj-na,n) wild; in disarray [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]
濫立[らんりつ, ranritsu] (n,vs) standing in disarray; coming forth in great number [Add to Longdo]
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disarray
   n 1: a mental state characterized by a lack of clear and orderly
      thought and behavior; "a confusion of impressions" [syn:
      {confusion}, {mental confusion}, {confusedness},
      {muddiness}, {disarray}]
   2: untidiness (especially of clothing and appearance) [syn:
     {disarray}, {disorderliness}]
   v 1: bring disorder to [syn: {disorder}, {disarray}] [ant:
      {order}]

Are you satisfied with the result?Discussions