ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disarrange

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disarrange-, *disarrange*
Possible hiragana form: ぢさっらんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disarrange(vt) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. disorder
disarrangement(n) ความไม่เป็นระเบียบ, See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย, Syn. disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.

English-Thai: Nontri Dictionary
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เละเทะ(v) disorder, See also: disarrange, Syn. เละไม่เป็นท่า, Example: สภาพการเมืองจะไม่เละเทะ ถ้านักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน, Thai Definition: เหลวไม่เป็นการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เละเทะ[lethe] (v) EN: disorder ; disarrange

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disarrange (v) dˌɪsərˈɛɪnʤ (d i2 s @ r ei1 n jh)
disarranged (v) dˌɪsərˈɛɪnʤd (d i2 s @ r ei1 n jh d)
disarranges (v) dˌɪsərˈɛɪnʤɪz (d i2 s @ r ei1 n jh i z)
disarrangement (n) dˌɪsərˈɛɪnʤmənt (d i2 s @ r ei1 n jh m @ n t)
disarrangements (n) dˌɪsərˈɛɪnʤmənts (d i2 s @ r ei1 n jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝癖;寝ぐせ;寝グセ[ねぐせ(寝癖;寝ぐせ);ねグセ(寝グセ), neguse ( ne kuse ; ne guse ); ne guse ( ne guse )] (n) (1) bed hair; hair disarranged during sleep; (2) habit of moving around in one's sleep; sleeping habit [Add to Longdo]
乱す[みだす, midasu] (v5s,vt) (See めちゃくちゃ・3) to throw out of order; to disarrange; to disturb; (P) [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disarrange
   v 1: destroy the arrangement or order of; "My son disarranged
      the papers on my desk" [ant: {arrange}, {set up}]
   2: disturb the arrangement of; "disarrange the papers"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top