ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disappointed

D IH2 S AH0 P OY1 N T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disappointed-, *disappointed*, disappoint, disappointe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disappointed(adj) ผิดหวัง, See also: เสียใจ, สิ้นหวัง, หมดหวัง, Syn. unhappy, discontented, Ant. happy, contented

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disappointed(ดิสอะพอย'ทิด) adj. เสียใจ,ผิดหวัง - disappointment (ดิสอะพอย'เมินทฺ) n. ความผิดหวัง,ความท้อแท้,ความเสียใจ,คนที่ทำให้ผิดหวัง,สิ่งที่ทำให้ผิดหวัง, Syn. discontent

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disappointedBill died a disappointed man.
disappointedHe hurried to the house only to be disappointed to find that it was empty.
disappointedHe opened the envelope only to be disappointed.
disappointedHe seemed disappointed at the results.
disappointedHe seems disappointed in his son.
disappointedHe was disappointed about the result.
disappointedHe was disappointed at not being invited.
disappointedHe was disappointed that things didn't turn out as he'd hoped.
disappointedHe was somewhat disappointed to hear the news.
disappointedHe was very much disappointed at the news.
disappointedHis conduct disappointed many of his friends.
disappointedHis illness disappointed all his hopes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดคาด[phitkhāt] (v) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected
ผิดหวัง[phitwang] (adj) EN: disappointed  FR: déçu ; frustré ; désappointé
ปีกหัก[pīkhak] (v) EN: be defeated ; be disappointed; lose

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAPPOINTED D IH2 S AH0 P OY1 N T IH0 D
DISAPPOINTED D IH2 S AH0 P OY1 N IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disappointed (v) dˌɪsəpˈɔɪntɪd (d i2 s @ p oi1 n t i d)
disappointedly (a) dˌɪsəpˈɔɪntɪdliː (d i2 s @ p oi1 n t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct, #13,225 [Add to Longdo]
失意[shī yì, ㄕ ㄧˋ, ] disappointed; frustrated, #16,810 [Add to Longdo]
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, ] disappointed; frustrated; dejected, #45,346 [Add to Longdo]
败兴[bài xìng, ㄅㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] disappointed, #111,564 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, / ] disappointed; startled, #174,111 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, ] disappointed, #183,149 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] disappointed, #183,149 [Add to Longdo]
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, ] disappointed; flurried; indistinct, #573,044 [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, ] disappointed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
失望するどころか;失望する所か[しつぼうするどころか, shitsubousurudokoroka] (exp) far from being disappointed [Add to Longdo]
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) [Add to Longdo]
悲恋[ひれん, hiren] (n) blighted love; disappointed love; (P) [Add to Longdo]
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed [Add to Longdo]
憮然[ぶぜん, buzen] (n,adj-t,adv-to) discouraged; disappointed; astonished [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disappointed
   adj 1: disappointingly unsuccessful; "disappointed expectations
       and thwarted ambitions"; "their foiled attempt to capture
       Calais"; "many frustrated poets end as pipe-smoking
       teachers"; "his best efforts were thwarted" [syn:
       {defeated}, {disappointed}, {discomfited}, {foiled},
       {frustrated}, {thwarted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top