ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disallow

D IH2 S AH0 L AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disallow-, *disallow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disallow(vt) ไม่อนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.

English-Thai: Nontri Dictionary
disallow(vt) ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disallowDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราม(v) prohibit, See also: disallow, forbid, warn, caution, alert, stop, Syn. ห้าม, เตือน, ตักเตือน, สั่งสอน, Example: แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าม[hām] (v) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe  FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire

CMU English Pronouncing Dictionary
DISALLOW D IH2 S AH0 L AW1
DISALLOWED D IH2 S AH0 L AW1 D
DISALLOWING D IH0 S AH0 L AW1 IH0 NG
DISALLOWANCE D IH2 S AH0 L AW1 AH0 N S
DISALLOWANCES D IH2 S AH0 L AW1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disallow (v) dˌɪsəlˈau (d i2 s @ l au1)
disallows (v) dˌɪsəlˈauz (d i2 s @ l au1 z)
disallowed (v) dˌɪsəlˈaud (d i2 s @ l au1 d)
disallowing (v) dˌɪsəlˈauɪŋ (d i2 s @ l au1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オミット[omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]
後出し[あとだし, atodashi] (n) waiting to see one's opponent's move before doing anything (e.g. as a disallowed act in rock-paper-scissors) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disallow
   v 1: command against; "I forbid you to call me late at night";
      "Mother vetoed the trip to the chocolate store"; "Dad nixed
      our plans" [syn: {forbid}, {prohibit}, {interdict},
      {proscribe}, {veto}, {disallow}, {nix}] [ant: {allow},
      {countenance}, {let}, {permit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top