ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disagreement

D IH0 S AH0 G R IY1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disagreement-, *disagreement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disagreement(n) ความขัดแย้งกัน, See also: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน, ความไม่เห็นด้วย, การแตกร้าว, Syn. contradiction, contrast, disparity, Ant. agreement
disagreement(vt) ทำให้กระจ่าง, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, Syn. explain, clarify, Ant. confuse, obfuscate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift

English-Thai: Nontri Dictionary
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disagreementI have a disagreement with one's wife.
disagreementIt sometimes is the case that there is a lot of disagreement.
disagreementThe chairman did not rule out the possibility of a disagreement.
disagreementThe disagreement between the union and management could lead to a strike.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อขัดแย้ง(n) disagreement, Example: ข้อเสนอที่ทั้งประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในอนาคต, Count Unit: ข้อ
ความระหองระแหง(n) discord, See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome, Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: ความระหองระแหงในบ้านเกิดจากพ่อไปมีเมียน้อย, Thai Definition: ความไม่ลงรอยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อขัดแย้ง[khø khatyaēng] (n, exp) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention
ความไม่เห็นด้วย[khwām mai hendūay] (n, exp) EN: disagreement

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAGREEMENT D IH0 S AH0 G R IY1 M AH0 N T
DISAGREEMENTS D IH2 S AH0 G R IY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disagreement (n) dˌɪsəgrˈiːmənt (d i2 s @ g r ii1 m @ n t)
disagreements (n) dˌɪsəgrˈiːmənts (d i2 s @ g r ii1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unstimmigkeit {f} | Unstimmigkeiten {pl}disagreement | disagreements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P) [Add to Longdo]
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance [Add to Longdo]
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement [Add to Longdo]
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P) [Add to Longdo]
不同意[ふどうい, fudoui] (n) disagreement; objection [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disagreement
   n 1: a conflict of people's opinions or actions or characters
      [syn: {disagreement}, {dissension}, {dissonance}] [ant:
      {accord}, {agreement}]
   2: a difference between conflicting facts or claims or opinions;
     "a growing divergence of opinion" [syn: {discrepancy},
     {disagreement}, {divergence}, {variance}]
   3: the speech act of disagreeing or arguing or disputing [ant:
     {agreement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top