ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disagree

D IH0 S AH0 G R IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disagree-, *disagree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disagree(vi) ไม่เข้ากัน, See also: ไม่สอดคล้องกัน
disagree(vt) ไม่เห็นด้วย, See also: ขัดแย้ง, Syn. differ, discord, oppose, Ant. agree
disagree on(phrv) คิดต่างออกไปในเรื่อง, See also: มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง, Syn. disagree on
disagreeable(adj) ซึ่งมีอารมณ์เสีย, See also: ไม่พอใจ, Syn. unpleasant, Ant. pleasant, agreeable
disagreeable(adj) หยาบคาย, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unpleasant
disagreement(n) ความขัดแย้งกัน, See also: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน, ความไม่เห็นด้วย, การแตกร้าว, Syn. contradiction, contrast, disparity, Ant. agreement
disagreement(vt) ทำให้กระจ่าง, See also: ทำให้แจ่มแจ้ง, Syn. explain, clarify, Ant. confuse, obfuscate
disagree over(phrv) คิดต่างออกไปในเรื่อง, See also: มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง, Syn. disagree on
disagree with(phrv) คิดต่างจาก
disagree with(phrv) ไม่เข้ากับ, See also: แตกต่างจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent, quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift

English-Thai: Nontri Dictionary
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disagreeBill disagreed with his classmates on every subject.
disagreeHe disagreed with his father.
disagreeHe disagrees with his relatives.
disagreeHe was a disagreeable old man.
disagreeI agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.
disagreeI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
disagreeI can't disagree with you on that.
disagreeI didn't expect his behavior to descend to such a disagreeable level.
disagreeI disagree with you.
disagreeI disagree with you on the matter.
disagreeIf you disagree with him, he is liable to get angry.
disagreeI have a disagreement with one's wife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เห็นด้วย(v) disagree, See also: not agree, dissent, Syn. ไม่เห็นพ้อง, Example: อาจารย์ไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดในเรื่องการจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน, Thai Definition: มีความคิดเห็นขัดแย้งเพราะไม่เห็นสมควรตามนั้น
เสียงแตก(v) discordant, See also: disagreeing, Example: แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกรงว่าหลายๆ พรรคจะเสียงแตกตอนโหวต, Thai Definition: ไม่เห็นด้วย, ความเห็นไม่พ้องกัน
แตกคอ(v) splinter, See also: disagree, split, break up, be at loggerheads with, be on bad terms, have disagreement, dis, Syn. หมางใจกัน, แตกสามัคคี, บาดหมาง, Ant. สามัคคี, Example: นายกรัฐมนตรีกับสภารสช.แตกคอกันอย่างรุนแรง, Thai Definition: หมางใจกันเพราะภายหลังเกิดมีความเห็นหรือรสนิยมไม่ตรงกัน
ไม่ลงรอยกัน(v) disagree, See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue, Syn. ไม่ตรงกัน, ขัดแย้ง, Example: ที่ประชุมมีความเห็นไม่ลงรอยกัน
ข้อขัดแย้ง(n) disagreement, Example: ข้อเสนอที่ทั้งประเทศต่างๆ เห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีขึ้นในอนาคต, Count Unit: ข้อ
ความระหองระแหง(n) discord, See also: disagreement, dissension, conflict, quarrelsome, Syn. ความร้าวฉาน, ความบาดหมาง, Ant. ความปรองดอง, ความสามัคคี, Example: ความระหองระแหงในบ้านเกิดจากพ่อไปมีเมียน้อย, Thai Definition: ความไม่ลงรอยกัน
เห็นแย้ง(v) be opposed to, See also: disagree, dissent, Syn. ไม่เห็นด้วย, ไม่ยอมรับ, เห็นขัดแย้ง, Ant. เห็นดี, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน, Example: นักศึกษาบางคนเห็นแย้งกับคำสอนของอาจารย์ในบางเรื่อง, Thai Definition: มีความเห็นขัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าน[khān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent  FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดแย้ง[khatyaēng] (v) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict  FR: contredire ; contester ; s'opposer
ข้อขัดแย้ง[khø khatyaēng] (n, exp) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention
ความไม่เห็นด้วย[khwām mai hendūay] (n, exp) EN: disagreement
กระทบกระทั่ง[krathopkrathang] (v) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect  FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ไม่เห็นด้วย[mai hendūay] (v, exp) EN: disagree ; not agree ; dissent  FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ; pas d'accord
ไม่เห็นพ้อง[mai hen phøng] (v, exp) EN: disagree
แสลงหู[salaēng hū] (v) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAGREE D IH0 S AH0 G R IY1
DISAGREED D IH0 S AH0 G R IY1 D
DISAGREES D IH0 S AH0 G R IY1 Z
DISAGREEING D IH0 S AH0 G R IY1 IH0 NG
DISAGREEABLE D IH2 S AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L
DISAGREEMENT D IH0 S AH0 G R IY1 M AH0 N T
DISAGREEMENTS D IH2 S AH0 G R IY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disagree (v) dˌɪsəgrˈiː (d i2 s @ g r ii1)
disagreed (v) dˌɪsəgrˈiːd (d i2 s @ g r ii1 d)
disagrees (v) dˌɪsəgrˈiːz (d i2 s @ g r ii1 z)
disagreeing (v) dˌɪsəgrˈiːɪŋ (d i2 s @ g r ii1 i ng)
disagreeable (j) dˌɪsəgrˈiːəbl (d i2 s @ g r ii1 @ b l)
disagreeably (a) dˌɪsəgrˈiːəbliː (d i2 s @ g r ii1 @ b l ii)
disagreement (n) dˌɪsəgrˈiːmənt (d i2 s @ g r ii1 m @ n t)
disagreements (n) dˌɪsəgrˈiːmənts (d i2 s @ g r ii1 m @ n t s)
disagreeableness (n) dˌɪsəgrˈiːəblnəs (d i2 s @ g r ii1 @ b l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, / ] disagreeable; hateful; a pain in the neck, #88,081 [Add to Longdo]
不同意[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, ] disagree [Add to Longdo]
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disagreeable; unpleasant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) [Add to Longdo]
嫌みたらしい;厭みたらしい[いやみたらしい, iyamitarashii] (adj-i) disagreeable [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disagree
   v 1: be of different opinions; "I beg to differ!"; "She
      disagrees with her husband on many questions" [syn:
      {disagree}, {differ}, {dissent}, {take issue}] [ant:
      {agree}, {concord}, {concur}, {hold}]
   2: be different from one another [syn: {disagree}, {disaccord},
     {discord}] [ant: {agree}, {check}, {correspond}, {fit},
     {gibe}, {jibe}, {match}, {tally}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top